โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำเครื่องแกง บ้านควนดินดำ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

09 พ.ย. 2561

โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำเครื่องแกง บ้านควนดินดำ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล ได้คัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) ที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศ (Best Pratice) และกลุ่มอาชีพทำเครื่องแกง บ้านควนดินดำ หมู่ที่ 9 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการคัดเลือก
นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอมะนัง กล่าวว่า บ้านควนดินดำ หมู่ที่ 9 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง ที่นี่ประสบปัญหาเศรษฐกิจผลผลิตราคายางพาราตกต่ำ ทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เมื่อได้รับงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) จึงประชาคมชุมชน มีมติเห็นชอบทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำเครื่องแกงบ้านควนดินดำ เนื่องจากกลุ่มแม่บ้านของชุมชนมีฝีมือในการทำเครื่องแกงรสชาติดีเป็นทุนเดิม มีตลาดรองรับแน่นอน จึงนำงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดรายได้มากขึ้น การจัดสรรงบประมาณโดยซื้อวัตถุดิบ เครื่องผลิต ได้แก่ เครื่องกวน เครื่องบด เครื่องซีน เครื่องหั่นตะไคร้ และอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องแกง วัตถุดิบเครื่องแกง เช่น ตะไคร้ ขมิ้น พริก พริกไทย ซื้อในสวนของชาวบ้านในชุมชนทั้งหมด
ดังนั้น งบประมาณที่ได้มา 2 แสนบาท จะหมุนเวียนภายในชุมชนเอง นางสาวปรีดา เกลี้ยงกลม บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 9 ต.ปาล์มพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มอาชีพทำเครื่องแกงมีสมาชิก 36 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านของชุมชนใช้เวลาว่างสัปดาห์ละ 1 วัน รวมกลุ่มทำเครื่องแกง มีทั้งหมด 3 ชนิด คือ เครื่องแกงพริก เครื่องแกงกะทิ และเครื่องแกงส้ม ส่งขายตามร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าในชุมชน และส่งไปยังร้านค้าหมู่บ้านพื้นที่ใกล้เคียง เงินปันผลแบ่งเป็น ร้อยละ30 เฉลี่ยคืนสมาชิก ร้อยละ20 ผลกำไรแบ่งปันให้กับสมาชิก ร้อยละ20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ร้อยละ25 ค่าทุนสมทบดำเนินการ ร้อยละ5 เพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคม และได้รับการสนับสนุนจากอำเภอมะนัง คอยให้คำแนะนำควบคุมคุณภาพ ให้มีความสดใหม่ ปลอดภัย ไร้สารเคมี
ทั้งนี้ จากการได้รับงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนเข้ามาสนับสนุนสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับสมาชิก ชาวบ้าน และชุมชน ทำให้ความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถพัฒนาผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP ต่อไปได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล