ชาว ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 สืบสานเอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

31 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (31 ตุลาคม 2561) ที่ท่าวัดโพธิ์ศรีบ้านม่วงลาด ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศก์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ที่ชาวตำบลม่วงลาดจัดขึ้น เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นของชาวตำบลม่วงลาด โดยมี นางสาวเพียรทอง เฉลิมแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันเรือยาวคู่พิเศษ (ไม่เกิน 10 ผีฝ่าย) การแข่งขันเรือยาวจากทั้งหมด 8 ทีม ประกอบด้วย ทีมกาแล็กซี่สบาย บ้านหนองคล้า ทีมเพชรนาคี หมู่ 2,10 ทีมไผทมาสลอยลม หมู่ 6,8 ทีมท่าลาดหมู่ 4,9 ทีมธิดาเหล่าหลวง(บ้านดินดำ) ทีมธิดาหงษ์บัวคำหมู่ 3,11 ทีมน้ำเพชรเก้าแสนหมู่ 1,12 และทีมเทพสิริมงคลหมู่ 5,7 การประกวดกองเชียร์ของแต่ละทีม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นงานสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความเจริญทางปัญญา ความมั่นคงทางจิตใจ ความเป็นปึกแผ่นของชุมชน และสังคม การร่วมใจกันจัดงานประเพณีขึ้นสมควรชื่นชม เพราะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคม เสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี ความเข้าใจในพื้นฐานวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น อันจะมีส่วนช่วยให้ชุมชนมีศักดิ์ศรี และยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น นับเป็นสิ่งที่ดีงามของชุมชนและสังคม ที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติสืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์