สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคาดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะประกาศใช้ได้ภายในปีนี้

13T08:05:21.633Z ก.ค. 2561

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคาดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะประกาศใช้ได้ภายในปีนี้

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ...เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการหรือดำเนินงานเพื่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจและนำผลกำไรที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือ สิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจากนี้จะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฎษฎีกาเพื่อบรรจุกฎหมายและนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จประกาศใช้ได้ภายในปลายปีนี้ สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม จะมีการให้สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษี การได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน การช่วยเหลือด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเงินทุนระยะแรก มีรายได้หลักจากเงินบริจาคของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย