กระทรวงการคลัง ร่วมกับ 11 หน่วยงานพันธมิตร จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

12T10:06:42.270Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

กระทรวงการคลัง ร่วมกับ 11 หน่วยงานพันธมิตร จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ระหว่าง 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานประกันสังคม และกรุงเทพมหานคร) เพื่อร่วมกันดำเนินงานสานต่อตามโครงการดังกล่าว โดยสืบเนื่องจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ซึ่งจะมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 หลังจากนั้นทีมไทยนิยมฯ จะบันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนที่ผ่านกลไกประชาคมเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และส่งต่อไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประมวลผลผู้มีรายได้น้อยและนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินของประชาชน เป็นต้น เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ประกอบด้วย การรับลงทะเบียน /การจัดทำฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติเหมือนโครงการลงทะเบียนฯ 2560 และการประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการประกาศผลการลงทะเบียน ทีมไทยนิยมฯ และกรมการปกครอง จะร่วมกันดำเนินการประกาศผลการลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนได้รับทราบ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ที่ www.epayment.go.th อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแต่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ 2560 โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ให้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมาะสมตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถขอรับการลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 นี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย