ที่โอที จับมือร่วมกับเอไอเอส ลงนามสัญญา 2 ฉบับ สนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของโทรคมนาคมไทย

05T13:13:51.773Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ที่โอที จับมือร่วมกับเอไอเอส ลงนามสัญญา 2 ฉบับ สนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของโทรคมนาคมไทย

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวภายหลังพิธีลงนามสัญญา 2 ฉบับร่วมกับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ว่า ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างความเเข็งแกร่งของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทีโอที และบริการที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการ สำหรับสัญญาลงนาม 2 ฉบับในครั้งนี้ ประกอบด้วย สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งทีโอทีจะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับเอไอเอสปีละ 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและสามารถเพิ่มสถานีฐานจากเดิมที่มี 5,000 สถานีฐาน เป็น 20,000 สถานีฐาน รวมถึงความเร็วการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นภายหลังมีการลงนามในสัญญา ส่วนสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระบบ 2100 เมกกะเฮิรตซ์ (Roaming) ระยะเวลาสัญญาถึงปี 2568 โดยกลุ่มบริษัทในเครือเอไอเอสจะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมดตามมาตรฐานที่ ทีโอที กำหนด อย่างไรก็ตาม ทีโอที มีแผนการใช้งานความจุของโครงข่ายร้อยละ 20 ของโครงข่ายทั้งหมด ด้วยการนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ส่วนความจุของโครงข่ายที่เหลืออีกร้อยละ 80 ทีโอที จะสำรองไว้เพื่อนำมาให้บริการแก่พันธมิตรในรูปแบบการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย