NNT

รมช.คมนาคม เปิดโครงการศึกษา พัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

29 11:15:21.000 มี.ค. 2562 l :

            รมช.คมนาคม เปิดโครงการศึกษา พัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

            วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง" TOD ภาคเหนือ ร่วมกันสร้างได้อย่างไร ซึ่ง TOD เป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่กำลังเป็นกระแสของโลกยุคใหม่ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคนอย่างเท่าเทียม

           ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์


       โดยงานในวันนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้จัดขึ้น เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการในภาคเหนือ แนวคิดและแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง รถไฟสายใหม่และรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองย่าน หรือชุม ประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะได้รับและความท้าทายของการพัฒนาเมืองตามแนวคิด TOD ในภูมิภาคและในและท้องถิ่น ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอาทิแนวคิดการพัฒนา TOD ให้ประชาชนรู้จักว่า TOD คืออะไร มีความหมายอย่างไร และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา TOD เป็นต้น


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พัชรินทร์ จันทรานนท์/ สวท. พิษณุโลก

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.พิษณุโลก