NNT

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นกฎหมาย 

25 17:40:40.000 ม.ค. 2562 l :

สนช. เห็นชอบประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นกฎหมาย 


การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นพิเศษ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... มีทั้งสิ้น 18 มาตรา มีการแก้ไข 8 มาตรา ซึ่งพลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานกรรมาธิการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะช่วยยกระดับเรื่องที่ดินให้กว้างขวางขึ้น เพราะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำหนดแผนให้สอดคล้องกัน รวมทั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นหน่วยงานที่แก้ปัญหาเรื่องที่ดินเป็นหลัก รวมทั้งกำหนดให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เนื่องจากจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำแนวเขตแบบดิจิทัล เพราะรัฐบาลเดินหน้าโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 หรือ One Map เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ สมาชิก สนช. อภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ โดยในที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 139 เสียง และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย