ม.ล.ปนัดดา สมาชิกวุฒิสภา ย้ำ เยาวชนรุ่นใหม่ต้องร่วมกันมุ่งมั่นรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชนคือนวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษาและต่อยอด ที่นครราชสีมา

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 111

ม.ล.ปนัดดา สมาชิกวุฒิสภา ย้ำ เยาวชนรุ่นใหม่ต้องร่วมกันมุ่งมั่นรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชนคือนวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษาและต่อยอด ที่นครราชสีมา

            วันนี้ (17 กันยายน 2563) 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นวิทยากรพิเศษ เรื่อง ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเรียนรู้เกี่ยวกับพระปณิธานและพระจริยวัตรในการทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทย และนำหลักการ วิธีการทรงงานมาเป็นพื้นฐานในการเรียนและการพัฒนาตนเอง

            ทั้งนี้ ในการบรรยายพิเศษ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวว่า นักเรียน นักศึกษา ถือเป็นกำลังที่สำคัญและเป็นอนาคตของชาติ การดำรงชีวิตนอกจากจะต้องยึดถือหลัก ความมี มานะ วินัย ในการดำรงชีวิตแล้ว ที่สำคัญ เยาวชนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนดี มีความเพียร มีความซื่อตรง มีความเป็นสุภาพชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สิ่งเหล่านี้ เป็นความดีงามของเยาวชนไทย ที่ทุกคนต้องร่วมกันมุ่งมั่นรักษาธำรงไว้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กษิดิศ บวกขุนทด

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา