ประกันสังคมสตูลแจ้งให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 136

        วันที่ 17 กันยายน 2563 นายไมตรี ขุนทอง ประกันสังคมจังหวัดสตูล ประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านงานประกันสังคมและเป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการติดต่อประสานงานทำให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้าง ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

        นายไมตรี ขุนทอง ประกันสังคมจังหวัดสตูล กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานด้านประกันสังคมทั้งหมด ตั้งแต่งานทะเบียน งานจ่ายเงินสมทบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกจ้างได้รับผลประโยชน์ได้ตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ 

        ทั้งนี้ สนง.ประกันสังคมจังหวัดสตูล ได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิ์ประโยชน์เรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ขอให้ผู้ประกันตนเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขมาใช้สิทธิ์เพื่อป้องกันโรค นอกจากนี้เรื่องที่มีความสำคัญส่งผลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองตามกฎหมาย คือนายจ้างจะต้องแจ้งการเข้าออกของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน ก็อยากให้นายจ้างและลูกจ้าง รีบยื่นขอใช้สิทธิ์กับสนง.ประกันสังคมจังหวัดสตูล ซึ่งจะได้รับการเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีต่อไป 

#ประกันสังคมสตูลแจ้งให้ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

#สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เทพสันติ แดงฤทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล