สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เผยภาพรวมเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การจัดเก็บรายได้ก็ลดลงเช่นกัน

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 127

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เผยภาพรวมเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ลดลงเช่นกัน

            เมื่อเช้าวันที่ (17 กันยายน 2563) นางวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา"เศรษฐกิจหลังโควิด-19 กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) บนพื้นที่ EEC” ณ ห้องเกาะแก้ว 1-2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นางจินตนา รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั้งระดับมหาภาคและระดับท้องถิ่น และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ มาดำเนินการจัดทำรายงาน วิเคราะห์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่ภารพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  

            นางจินตนา รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัดระยอง กล่าวว่า สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม วิเคราะห์ ประมาณการ และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงได้จัดทำโครงการสัมมนา"เศรษฐกิจหลังโควิด-19 กับชีวิตวิถีใหม่ (New Norma) บนพื้นที่ EEC" โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาค โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการประมาณการเศรษฐกิจ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง มาบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความรู้ความเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับและมองเห็นโอกาสทิศทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังจากโรคโควิด-19 คลี่คลาย 

            คลังจังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นฐานการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มีความเข้มแข็งในการก้าวสู่ Thailand 4.0 มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากมาย ทั้งสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ,ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และโครงสร้างพื้นฐานทางถนนอีกมากมาย ก็ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ รวมไปถึงการใช้จ่ายภาครัฐ การใช้จ่ายของประชาชน และภาคเอกชน มีการชะลอการลงทุน ลดการจ้างงาน โดยเฉพาะด้านบริการและท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก อาทิ ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวลง -8.0 % ,ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวลง -22.9 % จากภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มเชื้อเพลิง การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ,ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวลง 21.8 % จากรายจ่ายประจำและการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนีผลผลิตภาคบริการปรับตัวลงมากถึง -75.9 % จากรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวและอัตราการเข้าพักแรม ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวลง -11 % จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม การจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมและจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม


#สำนักงานคลังจังหวัดระยอง #เศรษฐกิจหลังโควิด19กับชีวิตวิถีใหม่บนพื้นที่ EEC #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปรีดี วริลุน

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ระยอง