ส.ป.ก.ตราด เชิญชวนเกษตรกรหรือลูกหลานเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน สมัครเข้ารับการคัดเลือกโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 71

            (17 ก.ย. 63) นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council : JAEC) ดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา 

            สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความตั้งใจสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 เป็นระยะเวลา 11 เดือน (เมษายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) โดยมีคุณสมบัติตามที่โครงการสมัครเข้ารับการคัดเลือกโครงการกำหนด อาทิ  เป็นเกษตรกรหรือลูกหลานเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน มีอายุระหว่าง 21 - 27 ปี โสด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตรจริงอย่างน้อย 2 ปี เป็นต้น 

            ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก พร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย ใบสมัคร 1 ชุด รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและบิดามารดา สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์ รวมทั้งการตรวจตาบอดสี สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-3569 ในวันและเวลาราชการ 


#สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด #โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด