นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น พร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุเป้าหมาย

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 114

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น พร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุเป้าหมาย 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 หัวข้อ "เงินทุนหมุนเวียน สร้างโอกาสให้คนไทย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน " ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวปาฐกถาว่า รางวัลนี้จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยทั้งจากสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลจึงต้องวิเคราะห์และมุ่งมั่นทำงานในทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งการวางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผลักดันแผนยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำ การประกอบธุรกิจที่อนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดเชิงพาณิชย์

สิ่งสำคัญคือ การใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ขณะเดียวกันหน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนวิธีทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์แบบ New Normal

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า สิ่งที่ค้องการมากที่สุดคือ ประเทศมีความสงบสุขและมีเสถียรภาพ


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย