กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 23

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

 

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อการเพิ่มช่องทางและพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน : Smart Youth, Smart Work โดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนกลไกและกระบวนการทำงาน พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และร่วมกันเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาช่องทาง และเพิ่มทักษะการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชนที่จะสามารถตอบโจทย์ในระดับประเทศสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดข้อเสนอสำคัญที่นำไปสู่แนวทางการพัฒนาช่องทางและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีกรอบแนวคิดและทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

นอกจากนี้ ในการประชุมยังได้มีการปาฐกถา หัวข้อ  Smart Youth, Smart Work เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและการเตรียมความพร้อมการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่แนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการด้านกำลังคนของประเทศในอนาคตอีกด้วยข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย