ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดเลย ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 92

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดเลย ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

            ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนาจังหวัดเลย) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

            นายวรพงษ์ ภูมิโสม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ริมไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนิสันติ์ กงเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวทิตยา แพรแจ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และว่าที่ ร.ต. สำราญ กิมเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนาจังหวัดเลย) ซึ่งกิจกรรมมีการฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพร ได้แก่ การทำน้ำมันเหลือง พิมเสน และน้ำมันตะไคร้หอม พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติการปลูกพืชสมุนไพรจัดทำแปลงสาธิตการจัดการดูแลรักษาพืชสมุนไพร เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชสมุนไพรให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาและนำไปปฏิบัติในแปลงปลูกพืชสมุนไพรของตนเอง และยังเป็นการสร้างอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนต่อไป โดยศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 30 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย#โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย