มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 รวมกว่า 6 ล้านบาท

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 88

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 รวมกว่า 6 ล้านบาท 

            รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ปกครองก็ได้รับผลกระทบต่อสภาวการณ์ดังกล่าว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวที่ประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ให้มีการดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

            ทั้งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 775 ทุน โดยแบ่งเป็น ประเภททุนทั่วไป จำนวน 366 ทุน รวมมูลค่า 4,075,000 บาท ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 307 ทุน รวมมูลค่า 1,842,000 บาท และทุนทำงานแลกเปลี่ยน จำนวน 102 ทุน รวมมูลค่า 510,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,427,000 บาท   นอกจากนั้น ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่า ร่วมสมทบทุน “โครงการกองทุนรวมใจสีบลูสู้เพื่อน้อง” มอบเงินจำนวน 74,500 บาท เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ชั้นปีที่ 1 ทุกคนด้วย


#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง #ทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID19  #COVID-19 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง