รายการนานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 108

            วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 06.10 - 07.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz

            ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 พบพื้นที่ระบาดรวม 1,595 ไร่ เกษตรกร 203 ราย โดยพบมากที่สุดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 803 ไร่ รองลงมาอำเภอชานุมาน 378 ไร่ อำเภอเสนางคนิคม 246 ไร่ อำเภอปทุมราชวงศา 138 ไร่ และน้อยสุดอำเภอลืออำนาจ 30 ไร่ โดยโรคนี้ยังไม่มียารักษา ส่วนการป้องกันต้องขอความร่วมมือสอดส่องการนำเข้าต้นพันธุ์มันสำปะหลังจากต่างพื้นที่ การทำลายต้นมันสำปะหลังที่เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ได้เน้นย้ำให้เกษตรกรช่วยยับยั้งการแพร่ระบาด 

ประเด็น ผลการดำเนินงานการปรับปรุงเส้นทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ได้รับงบประมาณ 113 ล้านบาทเศษ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทั้งหมด 5 สาย 1) ถนนสายบ้านโพธิ์ศิลา - บ้านทับเมย ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองฯ ระยะทาง 5 กม. ดำเนินการเสร็จแล้ว 2) ถนนสายบ้านโนนหนามแท่ง - บ้านป่าติ้ว ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองฯ ระยะทาง 3 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ3.) ถนนสายบ้านโนนหนามแท่ง - บ้านนาแต้ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองฯ ระยะทาง 4 กม. ดำเนินการเสร็จแล้ว 4) ถนนสายบ้านเสารีก - บ้านเกษมสุข อำเภอพนา ระยะทาง 4.5 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ จะเร่งดำเนินการ ให้เสร็จโดยเร็ว 5) ถนนสายบ้านโคกพระ อำเภอปทุมราชวงศา ระยะทาง 6 กม.  ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับการจ้าง โดยได้มอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญดำเนินการ 

ประเด็น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 563,264,249 บาท โดยมีรายละเอียดโครงการรวมทั้ง 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ / ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมดิน น้ำ และพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน / ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาคน ชุมชน และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

            การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่วัดแจ่มอารมณ์ บ้านโคกสารท่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง   และการควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและมอบยาชุดพระราชทาน 

            ประเด็นการออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ โรงเรียนบ้านตำแย หมู่ที่ 7,8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อราชการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันของชาติ พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กิจกรรมบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ/ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน และตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับบริการ

            ประเด็นสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 มีผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 29,180,905 ราย เสียชีวิต 928,265 ราย ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,475 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3,212 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 105 ราย จังหวัดอำนาจเจริญไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 167 วันแล้ว 


            สมศักดิ์ จารุจิตร/ดำเนินรายการ 

            สวท.อจ./ภาพ 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ