เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 2

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 80

        สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 2 ใน 5 อำเภอ ระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2563

        นายเสียง ศักดิ์พิสิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรกรได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเปิดรับสมัครเกษตรกร ระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2563 เปิดรับสมัครจ้างแรงงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรผู้ประสงค์พัฒนาพื้นที่การเกษตร ใน 2 ประเภท ดังนี้

        1.การจ้างแรงงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานเป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุระหว่าง 18-60 ปี บริบูรณ์ มีสัญชาติไทย วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่เป็นข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เป็นลูกจ้างเอกชน ไม่ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ปรังปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

        2.เกษตรกรผู้ประสงค์พัฒนาพื้นที่การเกษตร คุณสมบัติเกษตรกร ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอายุระหว่าง 18-60 ปี มีสัญชาติไทย พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร เช่น บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี และผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

        สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ http://ntag.moac.go.th/ หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-516894-5

#เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 2 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี