จังหวัดแพร่ จัดงานแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 525

จังหวัดแพร่ จัดงานแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง     


        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่โรงแรมอมรรักษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดการจัดงานแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการไม้สักจังหวัดแพร่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการ : เพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สัก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

        นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การจัดงานแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการ ที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 สถานประกอบการ นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้ผ่านกระบวนการแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า โดยใช้วัตถุดิบน้อยแต่ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ  สร้างรายได้และความเข้มแข็ง ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้มากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานราก มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

        ในส่วนของวันที่ 17 กันยายน 2563 จะเป็นการจัดแสดงผลงานพร้อมทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองต้นแบบและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่และผ้าพื้นเมืองแพร่ กิจกรรมการยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองสู่ตลาดสากล ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของจังหวัดแพร่ 

        วันที่ 18 กันยายน 2563 จะเป็นกิจกรรมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ที่ได้รับการยกระดับพัฒนาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่ กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ SMEs เพื่อให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของจังหวัดแพร่ 


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่