สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 281

        วันนี้ 15 กันยายน 2563 เวลา 9 นาฬิกา 4 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานเงินจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี โดยทางโรงพยาบาลได้นำเงินพระราชทาน ไปสนับสนุนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ และผู้ป่วยยากไร้ เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปรับการรักษาต่อ ค่านมสำหรับทารก ค่าปลงศพ โดยทางโรงพยาบาล มีผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ทั้งสิ้น 34 คน รักษาสิ้นสุด 14 คน รักษาต่อเนื่อง 15 คน เสียชีวิต 5 คน

        นอกจากนี้ ยังได้รับพระราชทานรถเพื่อใช้สำหรับรับผู้ป่วย ในพื้นที่รถพยาบาลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น บ้านกองม่องทะ บ้านสเน่ห์พ่อง บ้านเกาะสะเดิ่ง ในปี 2563 ออกรับผู้ป่วย จำนวน 27 ครั้ง และทางโรงพยาบาล ยังได้ออกบริการหน่วยแพทย์พระราชทานตามพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ทั่วไปเป็นประจำทุกปี

        กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้โรงพยาบาลสังขละบุรี ดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งในปี 2562 สุขศาลาพระราชทานที่บ้านทิไล่ป้า ให้บริการตรวจรักษาประชาชน 956 ครั้ง นำผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยาก ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยทางรถยนต์ ทางอากาศและเดินเท้า รวมจำนวน 14 คน ปี 2563 ให้บริการรักษา 570 ครั้ง ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยทางรถยนต์และทางอากาศ 12 คน ส่วนการดำเนินงานของสุขศาลาบ้านปางสนุก ในปี 2562 - 2563 ให้บริการรักษา รวม 942 ครั้ง ส่งต่อผู้ป่วยทางรถยนต์ 1 คนทั้ง 2 แห่ง พบว่ามีผู้ป่วยส่งต่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงพยาบาลได้ทำการตรวจคัดกรองคนไข้และงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณีให้ญาติเฝ้าได้ 1 คนต่อ 1เตียง

        จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยไตเทียม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านพระเจดีย์สามองค์และประชาชนชาวสังขละบุรี สามารถให้บริการได้ 4 ยูนิต ปัจจุบันมีคนไข้ ประจำ 8 คน โดยเป็นคนไข้ที่มีอาการดีขึ้นหลังจากไปรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งคนไข้ทุกคนจะได้รับการตรวจโดยอายุรแพทย์ โรคไต จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทุก 3 เดือน

        โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นเด็กหญิงวัย 7 ขวบ พิการขาซ้ายตั้งแต่กำเนิด ได้รับพระราชทานขาเทียมถึงหัวเข่าข้างซ้าย มาเป็นเวลา 2 ปี และผ่าตัดรักษานิ้วมือที่ติดกันตั้งแต่กำเนิด เพื่อให้นิ้วมือแยกกัน

        โรงพยาบาลสังขละบุรีถือกำเนิดโดย หลวงพ่ออุตตมะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แต่ให้บริการได้ 58 เตียง เป็นโรงพยาบาลพื้นที่ป่าสลับอ่างเก็บน้ำ อยู่ในแนวลอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ ปัญหาสุขภาพสำคัญในพื้นที่ อาทิ กลุ่มโรคเรื้อรัง โรคที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หลอดเลือดหัวใจ และอุบัติเหตุจราจร ส่วนภัยสุขภาพในพื้นที่ เช่น ไข้เลือดออก วัณโรค พิษสุนัขบ้า ในปี 2563 มีผู้เข้ารับบริการเป็นคนไทย จำนวน 31,693 คน คนต่างด้าว 23,917 คน โดยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีผู้ป่วยมาโรงพยาบาลลดลง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสให้ทางโรงพยาบาล เตรียมการรับผู้ป่วยโรคทั่วไปที่มารับบริการรักษามากขึ้น


        ต่อมาเวลา 10 นาฬิกา 37 นาที  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ในพื้นที่บ้านคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล หรือเดิมชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่ง เนื่องจากบ้านคลิตี้ล่าง เป็นพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการจัดการศึกษา โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวภายในศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาบ้านคลิตี้ล่าง และอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมบ้านคลิตี้ล่าง สำหรับทำการเรียนการสอน ต่อมาท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี 2557 ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 82 คน

        ด้านการศึกษาส่งเสริมให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของเด็กแล้ว ยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการนำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาได้ขยายการพัฒนาความรู้จากโรงเรียนไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งในด้านการปลูกพืชผัก ผลไม้และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน 

        ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและราษฎรในชุมชน ยังได้มีการติดตามเรื่องการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ตามโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากทางโรงเรียนยังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างประปาภูเขาและลำห้วยคลิตี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คุณภาพน้ำในลำห้วยมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วลดลง สัตว์น้ำประเภทปลาและกุ้ง มีความปลอดภัย สามารถนำมาบริโภคได้ ปัจจุบันกำลังศึกษาดำเนินการแก้ปัญหาดินปนเปื้อน

        ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ไปออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนและนักเรียนรวม 124 คน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ ส่วนหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประชาชนและนักเรียนมารับบริการ รวม 137 คน ส่วนใหญ่เข้ารับบริการถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน และขูดหินน้ำลาย

        และในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในส่วนรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในวันนี้ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่ 999 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน ในการนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับคณะครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ " 999 ก้าวย่างของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต" ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมสอดแทรกเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นคลิตี้ล่าง เพื่อสืบทอดและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโครงการตามพระราชดำริรวม 8 โครงการ ปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรวม 220 แห่ง


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายข่าวในพระราชสำนัก  NBT

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย