มอบตราสัญลักษณ์รับรองผู้ผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด สร้างความมั่นใจแก่ผู้ตัดสินใจซื้อ

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 262

มอบตราสัญลักษณ์รับรองผู้ผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด สร้างความมั่นใจแก่ผู้ตัดสินใจซื้อ


นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ร้อยละ 96.5 แก่ผู้ผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณ จำนวน 95 บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ประเภทหรือชนิด ปริมาณความบริสุทธิ์และราคา อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาว่าผู้ผลิตแสดงข้อมูลปริมาณความบริสุทธิ์แตกต่างกันทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ประกอบกับมีผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับการรับซื้อคืนทองรูปพรรณที่ไม่ตรงกับข้อความบนฉลากสินค้า ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สคบ.จึงร่วมกับสมาคมค้าทองคำจัดทำโครงการจัดระเบียบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ร้อยละ 95 ขึ้นไป โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างทองรูปพรรณจากโรงงานผู้ผลิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไปตรวจสอบด้วยวิธีเอ็กชเรย์ (x-ay) และหลอมละลาย (fire assay) เพื่อตรวจสอบหาปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ และให้ตราสัญลักษณ์รับรองระยะเวลา 2 ปี แก่ผู้ที่ผลิตทองได้มาตรฐานที่กำหนดข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฐิตาวัลย์ ลาภขจรสงวน

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย