ครม.เห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรอบวงเงิน 13,904 ล้านบาท

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 262

ครม.เห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรอบวงเงิน 13,904 ล้านบาท


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.เห็นชอบในการอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เสนอ กรอบวงเงินรวม 13,904 ล้านบาท โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่จะสนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ ด้วยการจัดหาปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์การเกษตร และคุรุภัณฑ์อื่นๆ ทั้งด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพและการตลาด ซึ่งสมาชิกจะสามารถจัดหาด้วยตนเองได้ตามความจำเป็นและตามความต้องการของกลุ่มเพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

        นอกจากนี้ จะสนับสนุน กิจการที่เป็นการบริหารจัดการ สำหรับการทำแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงิน จัดเก็บข้อมูลและบันทึกผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผล โดยเห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เร่งพิจารณากำหนดแนวทาง การอำนวยความสะดวกแก่ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายให้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการ ภายใต้รูปแบบที่กำหนดไว้ และยังเห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรฯเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในโครงการนี้ ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย