เรือนจำกลางขอนแก่น ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 810

        ที่เรือนจำกลางขอนแก่น นายสมมาตย์ สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์คดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการหรือทุพพลภาพ และผู้มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชราก็เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบต่อไป 

        สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำกลางขอนแก่น ในครี้งนี้ มีผู้ต้องขังราชทานได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว จำนวน 349 คน แยกเป็นนักโทษเด็ดขาดชาย 288 คน นักโทษเด็ดขาดหญิง 59 คน และผู้ต้องกักขังชาย 2 คน โดยมีบรรดาญาติของผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมารอรับที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางขอนแก่น อย่างอบอุ่นเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น