สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 กันยายน 2563

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 352

        วันนี้ 14 กันยายน  2563 เวลา 8 นาฬิกา 52 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารภูมิพัฒน์"(พู-มิ-พัด) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด ระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน เพื่อให้เป็นพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกัน โดยการออกแบบอาคาร เพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

        สำหรับโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กระทรวงสาธารณสุข จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็น 1 ในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 10 แห่ง ที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการพยาบาล การสาธารณสุข ต่อมาในปี 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงพยาบาลทั้ง 10 แห่ง ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยได้น้อมนำหลักการทรงงาน 23 ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล อาทิ บริการรวมที่จุดเดียว, ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, ทำให้ง่ายและประโยชน์ส่วนรวม

        ทั้งได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง ทำสวนสมุนไพร แล้วนำมาผลิตเป็นลูกประคบ ยาหม่อง ยาดมและน้ำมันไพล เป็นต้น ทำการเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อนำผลผลิตมาใช้ประกอบอาหารบริการผู้ป่วย มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ ส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล

        โรงพยาบาลฯ ได้ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย เช่น ตรวจคัดกรองเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน 870 คน พบเด็กมีพัฒนาการล่าช้า 66 คน โดยได้ช่วยแก้ไขร้อยละร้อย ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน 7,077 คน พบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 1,410 คน ซึ่งได้ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งช่วยดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละร้อย

ในปี 2561 ถึง 2563 จัดทำโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ช่วยให้ลดการสูญเสียดวงตา เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ถึง 79 คน

        จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกกายภาพบำบัด ในการนี้ พระราชทานสิ่งของ แก่ผู้ป่วยชายที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทกับเส้นเลือด รักษาโดยการผ่าตัด ได้เข้ารับบริการทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลฯ อย่างสม่ำเสมอ จนสามารถเดินได้ด้วยวอคเกอร์ และพระราชทานสิ่งของ แก่ผู้ป่วยหญิงที่ป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบ ซึ่งมาทำกายภาพบำบัดเป็นเวลาหลายปีจนเริ่มเดินได้

        ทั้งนี้ ในปี 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จำนวน 1 ล้าน 5 แสนบาท ในการก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด เนื่องจากเดิมทางโรงพยาบาลไม่มีห้องเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นรถเข็นนอน จึงเข็นผู้ป่วยเข้าออกได้ไม่สะดวก และให้บริการผู้ป่วยต่อวันได้จำนวนจำกัด ภายในห้องกายภาพบำบัด มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 4 เครื่อง และเครื่องดึงคอ 4 เครื่อง มีผู้เข้ารับบริการ วันละ 30 คน

        สำหรับโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีผู้ป่วยนอกวันละ 180 คน ผู้ป่วยใน 18 คน โรคที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน ไข้เลือดออก และถุงลมโป่งพอง


        เวลา 13 นาฬิกา 36 นาที ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางคมนาคมห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 179 กิโลเมตร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

        สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี้ จัดตั้งเมื่อปี 2530 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6~ ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด. 7 นาย บุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีนักเรียนจำนวน 250 คน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดครอบครัวเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่อพยพเข้ามาอาศัยหลังจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณแล้วเสร็จ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และพุทธ ที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์จากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาโดยตลอด และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการจัดเรียนการสอนตามคู่มือครู "โรงเรียน กพด. ร่วมใจต้านภัยโควิด-19" โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมอีกด้วย

        ด้านการศึกษา มีการจัดครู ตชด. เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่นักเรียน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมมือกันเข้ามาส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทย เนื่องจากใช้ภาษากระเหรี่ยงเป็นหลัก

        ด้านการฝึกอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ได้เข้าไปจัดอบรมระยะสั้นให้แก่นักเรียนในวิชาชีพการซ่อมจักรยาน การซ่อมเครื่องยนต์เรือ การต่อวงจรไฟฟ้าพลังงานโซลาเซลล์และการทำยาหม่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

        ทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมืองและส่งเสริมการแปรรูปอาหาร เช่น การทำพริกแกง การทำหน่อไม้ดอง เป็นต้น

        ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล เพาะเห็ดนางฟ้า และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาประกอบอาหาร ทั้งนี้ ในปี 2562 กรมชลประทาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ในการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ และก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมอาคารโรงกรองน้ำ รวมถึงก่อสร้างฝายหิน เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี

        นอกจากนี้ โรงเรียนยังเป็นสุขศาลาพระราชทาน หรือหน่วยพยาบาล เพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนทั้งยามปกติและยามฉุกเฉิน โดยให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบผสมผสานทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคซึ่งจะมีครูพยาบาลตำรวจตระเวนชายแดนร่วมมือกับเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยพยาบาลแห่งนี้ได้ให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขแก่ประชาชนในพื้นอย่างจริงจัง

        โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละลองพระบาทอย่างใกล้ชิด ซึ่งต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้น


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายข่าวในพระราชสำนัก  NBT

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย