’นิพนธ์’ ติวเข้ม ปลัดจังหวัด-นายอำเภอ ทั่วประเทศ คือ กลไกสำคัญ สร้างความปลอดภัยทางถนน ลดตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 192

        นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) มอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีปลัดจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 76 คน นายอำเภอ 878 คน และผู้บริหารส่วนกลาง 120 คน รวมทั้งสิ้น กว่า 1,074 คน ร่วมประชุม

        นายนิพนธ์ ระบุว่า ส่วนภูมิภาคเปรียบเสมือนกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอถือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของราชการในอำเภอโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ “เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน   ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ให้มีการจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดประชุมประจำเดือน รายงานการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน เพื่อปิดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับตัวมากขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องถนนและการปิดจุดเสี่ยงร่วมกัน ทั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร ท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญมากขึ้น

        อุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นภัยคุกคามต่อการเสียชีวิตของประชาชนอยู่ในขณะนี้ จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนมาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้บรรลุเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมรับผิดชอบ ของคนในพื้นที่ ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยและมีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและมีการจัดทำแผนงานเพื่อบูรณาการร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        นายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติม ถึงเรื่องที่ดินเพื่อประชาชน ว่า การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ครอบครองที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน จะทำการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์จึงมีความสำคัญและเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ โดยตั้งเป้าในปี 2563 จำนวน 120,000 แปลง โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องที่ และสำนักงานที่ดินท้องที่ในการดำเนินการ เพื่อตรวจสอบหาแนวทางที่ชัดเจนต่อไป


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว