สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่สาม

14 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 225

        วันนี้ 13 กันยายน 2563 เวลา 15 นาฬิกา 58 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่สามซึ่งเป็นวันสุดท้าย

        ในการนี้ พระราชทานโล่เกียรติยศ แก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 , อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563 , อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน , และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น รวม 5 คน

        จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมจำนวน 1,720 คน โดยมีพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา 7 รูป

        โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้ถูกต้องและอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอ จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริง

        ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความคิดและจิตใจ มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงอีกมาก บัณฑิตทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้สูงและมีความคิดจิตใจที่พัฒนามาดีแล้ว จึงควรจะได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง ที่จะร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่าย ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ถ้าแต่ละคนทำได้ดังนี้ ชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าและประชาชนทุกคนในชาติก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็น "


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายข่าวในพระราชสำนัก  NBT

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย