สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพบูลย์ ลิมปพยอม อดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

14 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 236

        วันนี้ 13 กันยายน 2563 เวลา 17 นาฬิกา 42 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพบูลย์ ลิมปพยอม อดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคก้านสมองเสื่อม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สิริอายุ 79 ปี

        นายไพบูลย์ ลิมปพยอม เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2484 บิดามารดาชื่อนายพิพัฒน์และนางเหมศิริ ลิมปพยอม นายไพบูลย์ฯ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกทางวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยไอโอวา สเตท สหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ปี 2505 นายไพบูลย์ฯ เป็นคนขยัน หมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและฝ่ายบริหารผู้ใช้โทรศัพท์ ในปี 2530 และดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ตามลำดับ อาทิ รองผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ปี 2531 และผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2531-2535 ซึ่งขณะดำรงตำแหน่ง ได้ริเริ่มขยายบริการโทรคมนาคมภายในประเทศให้ทั่วถึง

        โดยเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการสำคัญ เช่น โครงการโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมายทั่วประเทศ โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ 900 และ GSM โครงการโทรศัพท์ติดตามตัว Phone Link โครงการสื่อสารผ่านดาวเทียมในประเทศ และโครงการเคเบิลใยแก้วตามเส้นทางรถไฟและใต้น้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนองพระราชปณิธานในการพัฒนาการโทรคมนาคมของชาติ โดยการขยายโทรศัพท์ในท้องถิ่นห่างไกล การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม นายไพบูลย์ฯ นอกจากจะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ยังอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมอีกมากมาย ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานและสมาคมต่างๆ สำคัญหลายตำแหน่ง ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวพรนิภา ลิมปพยอม สกุลเดิม พิพัฒนกุล มีบุตรด้วยกัน 3 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายข่าวในพระราชสำนัก  NBT

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย