สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่สอง

13 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 183

        วันนี้ 12 กันยายน 2563 เวลา 16 นาฬิกา 1 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่สอง

        ในการนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน พระราชทานโล่เกียรติยศ แก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านบริการวิชาการ , อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา , และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวม 3 คน

        จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตปัตตานี ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี รวมจำนวน 2,178 คน

        โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคล ที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะจะต้องเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แล้วนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผล เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ

        ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ในการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้องกับจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ปัจจัยทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกัน เพราะจิตใจที่ยืดมั่นในคุณธรรม จะคอยกำกับประคับประคองบุคคลให้มีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง สามารถพิจารณาตัดสินใจได้ตามเหตุตามผล ว่าควรนำความรู้ไปใช้อย่างไรจึงจะบังเกิดผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงแท้จริง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้เฉียบฉลาดและอบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอ พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" มายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานตลอดไป"


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายข่าวในพระราชสำนัก  NBT

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย