สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าของธนาคารออมสิน

12 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 150

        วันนี้ 11 กันยายน 2563 เวลา 16 นาฬิกา 8 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งธนาคารออมสิน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนในการจัดสร้างศาลาการเปรียญวัดบึงบอน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากศาลาการเปรียญหลังเดิมเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้และสร้างห้องสมุดโรงเรียนวัดบึงบอน ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสติปัญญา 

        โอกาสนี้ มีพระดำรัส ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ศาลาการเปรียญ เป็นเสนาสนะที่สำคัญยิ่งสำหรับวัดในสังคมไทย เพราะเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในทางพระพุทธศาสนาและในทางเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชน ที่สำคัญคือใช้เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนเป็นที่บำเพ็ญกุศลฟังเทศน์ฟังธรรมของอุบาสกอุบาสิกา คำว่า "เปรียญ" นั้น ท่านผู้รู้อธิบายไว้ว่าอาจมีรากศัพท์มาจาก "ปริญญา" ที่แปลว่า ความรอบรู้ บางท่านก็อธิบายว่ามาจากคำว่า "บาเรียน" ที่แปลว่า ผู้คงแก่เรียน หรือผู้รู้ธรรม แต่ไม่ว่าจะอธิบายไปในทางใด คำว่าศาลาการเปรียญ ก็เป็นชื่ออาคารสำหรับการเป็นผู้รู้นั่นเอง เพราะฉะนั้น การที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญ เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา จึงนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่น่าอนุโมทนา แต่จะน่าอนุโมทนายิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ หากท่านสามารถบริหารจัดการและใช้ถาวรวัตถุที่กำลังจะปลูกสร้างขึ้นนี้ ให้เป็นไปเพื่อกระบวนการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาของทั้งบรรพชิตและฆราวาสในชุมชน เพื่อให้ศาลาการเปรียญ เป็นศาลาแห่งผู้มีปัญญาได้อย่างสมนามสมความหมาย"


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายข่าวในพระราชสำนัก  NBT

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย