สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

12 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 160

        วันนี้ 11 กันยายน 2563 เวลา 15 นาฬิกา 11 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาดและจากการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        นายปรเมธี (อ่านว่า ปอ-ระ-เม-ที) วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะกรรมการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        ศาสตราจารย์กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ (อ่านว่า ตัน-สุ-วัน-นะ-รัด) นายกสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทยและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        นายพงศ์กรชัย มีสามเสน นายกสมาคมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม นำคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพการกุศล ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดโครงการฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

        นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรเย็บผ้า เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการครบ 130 ปี ในปี 2562 เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

        นางสุพรรณี บุญถูก นายกยุวพุทธิก (อ่านว่า ยุ-วะ-พุด-ทิ-กะ) สมาคมอุบลราชธานี นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "รายการเยาวชนอยากรู้" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานแข่งขันฯ

        นางวรรณา มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทย วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่และวงอังกะลุง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ชนะเลิศการประกวดฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานประกวดฯ

        นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการประกวดวาดภาพประเภทจิตรกรรม "ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


        เวลา 15 นาฬิกา 53 นาที เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ดังนี้ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)วิภาดา คุณาวิกติกุล (อ่านว่า คุ-นา-วิก-ติ-กุน), สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ นางสาวจงกลนี จันทรศิริ (อ่านว่า จัน-ทะ-ระ-สิ-หริ), สาขาการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ขนิษฐา นันทบุตร โอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ


        ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์ รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนางสาวสุญากาญจน์ อาชาสรรพวัฒน์ (อ่านว่า อา-ชา-สับ-พะ-วัด) ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาพยาธิ (อ่านว่า พะ-ยา-ทิ) ชีววิทยาเชิงบูรณาการ Intergrative Pathobiology (อ่านว่า อิน-ทิ-เกร-ทีฟ / พา-โธ-ไบ-โอ-โล-จี) ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายข่าวในพระราชสำนัก  NBT

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย