จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 ชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

14 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 240

จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 ชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

          วันนี้ (14 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญาภัทโร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดยะลา และนายโฆษิต ขวัญศร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจาก 5 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

          การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนและพัฒนากีฬารวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ในส่วนของการกีฬาคือมุ้งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี โดยได้มีการจัดให้มีกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 มาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2563 ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว)

          ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 เป็นนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ต้องดำเนินการจัดการแข่งขันและสร้างสรรค์ให้เกมส์การแข่งขันครั่งนี้ เป็นไปอย่างมาตรฐานของเกมส์กีฬาอีกรายการหนึ่ง โดยเพิ่มความพิเศษของวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันและกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ มุ่งเน้นความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาของแต่ละคน เกมส์การแข่งขันสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของจังหวัดชายแดนใต้ ที่ใช้เป็นเครื่องมือสร้างสันติสุขและลดความเลื่อมล้ำให้กับพี่น้องเยาวชน ประชาชน

          นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ มีภารกิจดูแลควบคุมความสงบ และเสริมสร้าง 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข รักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความเป็นธรรมของสังคม เสริมสร้างสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่ กิจกรรมนี้นี้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้กิจกรรมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สร้างความสงบและความมั่นคงของพื้นที่

          ด้าน นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ประสานงานกับหลายๆหน่วยงานให้สามารถนำกิจกรรมมาจัดในพื้นที่ได้ เพื่อต้องการให้เกิดรายได้ พี่น้องประชาชนมีงานทำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น และสำหรับการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้กีฬานำพาความสันติสุขมายังเยาวชน ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ให้มากที่สุด

          นอกจากนี้จังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันไว้ในทุกๆด้าน อาทิ ด้านความปลอดภัย ทางตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้วางแผนมาตรการดูแลความปลอดภัยกับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เจ้าร่วมการแข่งขันครบทุกจังหวัดทุกชนิดกีฬา รวมถึงด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้วางมาตรการการดูแลเรื่องจัดพยาบาลประจำสนามแข่งขัน จัดรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมนำพานักกีฬาที่ต้องส่งโรงพยาบาล และยังได้วางมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเข้าสนามทุกวัน อีกด้วย
#จังหวัดสงขลา #แถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 ชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรคพงษ์ บุญชีพ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา