คณะแพทย์ฯ มช. ร่วมกับซิสโก้ พัฒนานวัตกรรม Med Tech ในการให้บริการสาธารณสุขมาตรฐานระดับสากล

10 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 424

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือทางวิชาการกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต พัฒนานวัตกรรม Med Tech ในการให้บริการสาธารณสุข ยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลเฮลท์แคร์ และการบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ

          ศ. นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Med Tech Co-innovation) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ พร้อมยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลเฮลท์แคร์ให้กับผู้ใช้บริการและบุคลากรการแพทย์ในรูปแบบโรงพยาบาลดิจิทัล โดยมีการพัฒนาในสองระบบ ได้แก่ ระบบติดตามการจ่ายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบติดตามสถานะการให้บริการทางการแพทย์ เร่งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค โครงการดูแลผู้ป่วยประคับประคองผ่านระบบการสื่อสารทางไกล และโครงการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยเจ้าหน้าที่ อสม.

          สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้ครอบคลุมบริการของโรงพยาบาลและรองรับผู้ป่วยจาก 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทางด้านการแพทย์ในอนาคต โดยเฉพาะหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับความสามารถทางการแพทย์ และการให้บริการด้านสาธารณสุข จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในประเทศ
#คณะแพทย์ฯ มช. #ซิสโก้ #พัฒนานวัตกรรม Med Tech #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่