รายงานพิเศษ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

11 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 547

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดตั้งขึ้นตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อศึกษาและพัฒนาหาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและพื้นที่พรุให้สามารถทำการเกษตรได้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อสนองพระราชดำริ เน้นความสำคัญในการขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ราษฎร เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้รู้จักวิธีการทำมาหากินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส มีพื้นที่จำนวน 1,740 ไร่ เป็นพื้นที่ศึกษา ทดลองด้านต่าง ๆ และเป็นต้นแบบของความสำเร็จที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่ทุกคนสามารถมาดูมาศึกษาได้ในที่เดียวกันอีกทั้งเป็นที่รวมสหวิทยาการในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต 

        นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เล่าให้ฟังว่า ทางศูนย์ได้ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริโดยบูรณาการหลายหน่วยงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณทุก ๆ ปี จะมีการจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ปีนี้เป็นปีที่ 21 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        การจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน ที่ผ่านมา โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 

        “...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกพื้นที่ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎร ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน ร่มเย็นและเป็นสุขสืบไป ทั้งนี้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คือตัวอย่างแห่งความสำเร็จ...”

        ด้านนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวถึงที่มาของการจัดงานว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดงานฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องตามแนววิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ทั้งการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในการสนองพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต อาทิ โครงการแกล้งดิน โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และฝึกปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาอาชีพ 

        อย่างไรก็ตาม แม้การจัดงานจะเสร็จสิ้นลงแล้ว นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยวชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ตลอดทั้งปี หรือหากสนใจฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรต่าง ๆที่กำหนด ก็ให้ประสานแจ้งทางศูนย์ซึ่งก็พร้อมจะจัดอบรมให้

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส โทรศัพท์.073-631033 หรือ 073-631038 โทรสาร.073-631034 Website :pikulthong.com Facebook : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#รายงานพิเศษ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส