มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดพัฒนางานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

03 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 722

        วันนี้ (3 ก.ย.63 ) ที่จุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่งทั่วประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 3 องค์กร คือ สถาบันไทย- เยอรมัน สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ ได้จัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ หรือ RMTC เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ และการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ ต่อยอดงานวิจัยและถ่ายทอดข้อมูลให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 6 สาขา คือ การจัดการผลิตและการดำเนินงาน/ วิศวกรรมการผลิต/ วัสดุศาตร์และการประยุกต์ใช้งาน/ โซ่อุปทานและโลจิสติกส์/ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการประยุกต์ใช้งานได้จริงที่ลดขั้นตอนความยุกยากในอุตสาหกรรมการผลิตและในงานนี้ คณะกรรมการดำเนินงาน RMTC 2020 ได้รวบรวมบทความตีพิมพ์ 213 บทความที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 150 ท่าน จาก 50 สถาบัน มาเผยแพร่และจัดแสดงผลงานมีนักวิชาการ เจ้าของภาคธุรกิจผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน  


#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี #เป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการ #และงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดพัฒนางานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรัล บรรยงคเสนา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี