รายงานพิเศษ : “การฟื้นฟูคลองแสนแสบ”

03 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 679

รายงานพิเศษ : “การฟื้นฟูคลองแสนแสบ”            

        คลองแสนแสบ ถือเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำและรองรับน้ำฝนที่สำคัญสายหนึ่งของประเทศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงให้กลับมาใช้ได้เต็มศักยภาพอีกครั้ง โดยเฉพาะการขุดลอกตะกอนและดูดเลนในคลอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก 

                    ปัจจุบัน “คลองแสนแสบและคลองสาขา” ช่วงปี 2559 – 2563 มีแหล่งกำเนิดมลพิษมาจาก 12 ประเภท ประกอบด้วย อาคารชุด 425 แห่ง โรงแรม 128 แห่ง อาคารสำนักงาน 95 แห่ง ที่ดินจัดสรร 79 แห่ง โรงพยาบาล 61 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 51 แห่ง อาคารที่ทำการของทางราชการ 32 แห่ง อาคารที่ทำการของรัฐวิสาหกิจ 18 แห่ง สถานศึกษา 9 แห่ง ร้านอาหาร 6 แห่ง ตลาด 6 แห่ง และหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ 3 แห่ง ส่วนใหญ่สาเหตุน้ำเสียมาจากการระบายน้ำเสียลงคลองมากเกินกว่าศักยภาพคลองจะรองรับได้ แม้แหล่งกำเนิดจะบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งก็ตาม // ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่มีการระบายน้ำเสียลงคลอง โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเรือนริมคลอง สิ่งสำคัญกฎหมายสิ่งแวดล้อมยังบังคับใช้ไม่ครอบคลุมอาคารและสถานประกอบการขนาดเล็ก ทำให้มีการระบายน้ำเสียสะสมสู่คลอง และส่งผลต่อคุณภาพน้ำต่อเนื่อง                    

                    ที่ผ่านมา รัฐบาล ได้เร่งปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูให้คลองแสนแสบในทุกมิติ ทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างเข้มข้นและจริงจัง และประชาชนมีความปลอดภัยทางน้ำ จากการลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่าเรือบางกะปิ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำ คลองแสนแสบ ต้องรองรับการระบายน้ำในพื้นที่โดยรอบในฤดูฝนและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกได้ด้วย ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้คลองแสนแสบได้รับการฟื้นฟูดีขึ้น แต่จำเป็นต้องพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบให้เสร็จตามแผนโดยเร็ว ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้ ระยะเร่งด่วนให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการขุดลอกตะกอนและดูดเลนในคลองที่มีความตื้นเขิน การจัดการปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองอย่างเหมาะสม แล้วยังให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครบริหารจัดการน้ำในคลอง การเปิด-ปิดบานประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองเชื่อมต่อต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวคลองแสนแสบและคลองสาขา ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี                

                    “คลองแสนแสบ” ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน มีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร พบไหลผ่านกรุงเทพมหานครประมาณ 45.5 กิโลเมตรและมีคลองสาขา 65 คลอง พบความสกปรกที่ระบายลงสู่คลองแสนแสบ 40,981 กิดลกรัมบีโอดีต่อวัน สูงเกินศักยภาพที่คลองแสนแสบรองรับได้ 4 เท่า โดยปีนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พบคุณภาพน้ำคลองแสนแสบช่วงตอนใน คือ จุดประตูน้ำ อโศก ประตูระบายน้ำคลองตัน วัดเทพลีลา และบางกะปิ มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม แล้วคุณภาพน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อผ่านประตูระบายน้ำมีนบุรีไปแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย