ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

02 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 649

            “มหาวิทยาลัยนครพนม” เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญา

            มหาวิทยาลัยนครพนมได้พัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงจากผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยมากมาย ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษามากถึง 10,175 คน ด้วยวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนมได้ทำงานตอบสนองเพื่อสังคมในหลายมิติ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงงานด้านการวิจัยหลายระดับ เพื่อพัฒนาและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางในอนาคต

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมช่วงเวลา 06.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ณ ริมโขงหน้าวัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม ต่อจากนั้นเวลา 08.30 น. ร่วมสักการะบูชาพระพุทธพิทยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ หอพระมหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภาวิณี เทพคำราม

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นครพนม