ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

31 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 754

            เช้าวันนี้ (31 ส.ค.63) ที่บ้านไร่สมเกียรติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

            การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเมื่อทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล จำเป็นต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน จังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ให้ความสำคัญด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการต่าง ๆ ขึ้น โดยจัดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 – 1 กันยายน 2563 ณ บ้านไร่สมเกียรติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

            การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้งานประชาสัมพันธ์ และมีทักษะด้านพิธีกร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัด มีความรู้ในการสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสมัยใหม่ มีความรู้ในการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ CEO บริษัท พิศาลโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง เป็นวิทยากร ให้ความรู้

            การอบรมมีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดูแลงานด้านการประชา สัมพันธ์จากที่ว่าการอำเภอ 13 อำเภอ ส่วนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง หน่วยงานต่าง ๆ มีผู้ทำหน้าที่พิธีกรได้อย่างถูกต้อง และมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว ต่อไป


#การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ #จังหวัดสระบุรี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีระชัย มังกรทอง

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี