สรุปข่าวประจำสัปดาห์ ( 24-27 สิงหาคม 2563)

28 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 210

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ ( 24-27 สิงหาคม 2563)


การเมือง/มั่นคง

24 สิงหาคม 2563

นายกรัฐมนตรี ย้ำความร่วมมือกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 พร้อมพัฒนาวัคซีนให้เข้าถึงประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3 (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้นำ 6 ประเทศสมาชิก เข้าร่วม ในช่วงแรกของการประชุม นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ในฐานะประธานร่วม ได้กล่าวเปิดการประชุม ว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมนี้ ขอบคุณความช่วยเหลือระหว่างกันในช่วงโควิด-19 และชื่นชมมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคของทุกประเทศ เชื่อมั่นว่า กรอบ MLC จะช่วยส่งเสริมความรุ่งเรืองในอนุภูมิภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท่ามกลางความท้าทายและร่วมกันปรับตัวเพื่อฟื้นฟูภายหลังช่วงโควิด-19

จากนั้นนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประธานร่วม กล่าวขอบคุณความร่วมมือของผู้นำทุกประเทศ ความร่วมมือ MLC เกิดจากความช่วยเหลือ ร่วมมือกันผ่านแหล่งน้ำ อนุภูมิภาคนี้จึงควรร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการเชื่อมโยงทางการค้า แม้จะประสบกับความท้าทายโควิด-19 ความร่วมมือยังดำเนินต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของไทย กล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีและชื่นชมที่กรอบ MLC มีพัฒนาการและมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นตามลำดับ แม้การประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือผ่านระบบทางไกล แต่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในภาวะที่ทุกประเทศต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 และถือเป็นอีกวาระหนึ่งที่จะร่วมกันพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสที่จะยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน พร้อมเชื่อมั่นว่า ปฏิญญาเวียงจันทน์ จะสามารถย้ำเจตนารมณ์ร่วมของประเทศสมาชิก ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกองทุนพิเศษในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซี่งไทยได้รับอนุมัติทั้งหมด 10 โครงการในปีนี้ 

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำถึงสาขาความร่วมมือที่ไทยให้ความสำคัญและมีความพร้อมทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไทยสนับสนุนข้อริเริ่มในการติดตามประเมินผลความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำโขง ความมั่นคงด้านสาธารณสุข ไทยได้รับการยอมรับว่าจัดการ และควบคุมสถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งไทยพร้อมให้ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนกับนานาชาติภายใต้กรอบ WHO โดยจะเร่งพัฒนาขีดความสามารถของไทยในการเป็นฐานการผลิตยาและวัคซีนของอนุภูมิภาค รวมทั้งเห็นพ้องกับประเทศสมาชิกว่า เมื่อผลิตวัคซีนสำเร็จประชาชนทุกภาคส่วนควรจะสามารถเข้าถึงได้  ยกระดับความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค ผ่านความร่วมมือในทุกมิติ โดยต้องคำนึงถึงความสมดุลและความมั่นคงทางสาธารณสุขควบคู่กัน โดยเฉพาะด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกลจากระเบียงเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง  การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 (Post Covid-19 Economic Recovery) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนายกรัฐมนตรี เห็นว่า ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน คือ การสร้าง ความยืดหยุ่น (Resilience) ให้ภาคเอกชน ผ่านการสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย (MSMEs) พร้อมช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิกและสนับสนุนให้ประเทศใน MLC ร่วมกันกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการร่วมแสดงเจตจำนง และความแน่วแน่ร่วมกันของประเทศสมาชิกที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ โดยเปลี่ยนวิกฤตที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่ ให้เป็นโอกาสในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์และต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต เสถียรภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพื่อการพัฒนาและความมั่งคั่งของพลเมือง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


25 สิงหาคม 2563

นายกรัฐมนตรี ย้ำเหตุผลการจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นไปตามที่กองทัพเรือชี้แจง ขอให้กรรมาธิการงบฯ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาให้ความเป็นธรรม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบข้อซักถามกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำ โดยระบุว่า เป็นการพิจารณาของอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 สภาผู้แทนราษฎร ส่วนข้อสรุปจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องรอการพิจารณาของกรรมมาธิการฯ แต่ยืนยัน ในฐานะนายกรัฐมนตรี ไม่ได้สั่งการใดๆ ซึ่งกองทัพเรือได้ฃี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อไปแล้ว  

นายกรัฐมนตรี ฝากให้กรรมาธิการฯ พิจารณาให้ความเป็นธรรม ในการพิจารณางบประมาณ ที่หลายๆ โครงการของหลายกระทรวงถูกตัดออกไปและในกรณีของเรือดำน้ำก็เป็นงบประมาณในส่วนความมั่นคง จึงต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาและเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไร


ไม่ทิ้งแรงงานต่างด้าวประมง สั่งติดตามปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคกิจการประมง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง รวมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเร่งวางมาตรการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อให้การค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วย แม้สถานการณ์โควิดในประเทศไทยจะเริ่มเบาบางลง แต่กระทรวงแรงงานยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยจะตรวจสอบแรงงาน ทั้งก่อนออกและหลังไปทำการประมง ณ ท่าเทียบเรือ ภายใต้การดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) จำนวน 30 แห่ง ใน 22 จังหวัดชายทะเล รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบคัดกรอง เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะคัดกรองเชื้อก่อนทำการตรวจใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น จากการตรวจสอบ ยังไม่พบการกระทำความผิด คนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและยังไม่พบแรงงานที่มีภาวะเสี่ยง ขอชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่และขอให้คงเข้มการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชิงรุกต่อไป

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในจังหวัดระยอง ทั้งสิ้น 67,895 คน ขณะที่มีแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล จำนวน 6,835 คน มีความต้องการแรงงานประมง 3,580 คน โดยประเภทกิจการที่คนต่างด้าวทำงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่  กิจการก่อสร้าง 10,728 คน  กิจการเกษตรและปศุสัตว์ 10,724 คน  กิจการต่อเนื่องการเกษตร 6,985 คน  กิจการต่อเนื่องประมง 5,305 คน และกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 4,077 คน สัญชาติที่เข้ามาทำงานมากที่สุดคือ กัมพูชา เมียนมา และลาว ส่วนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 กรมการจัดหางานได้สั่งการให้ทุกจังหวัดงดการยื่นเรื่องนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทุกขั้นตอน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สงบลง


ไม่ปิดกั้นนักเรียน นักศึกษา แสดความคิดเห็นทางการเมือง พร้อมเปิดกว้างให้ทุกโรงเรียนจัดรับฟังความคิดเห็น   

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่นักเรียน นักศึกษามีการแสดงออก เคลื่อนไหวทางการเมือง มีสิทธิ์ได้แต่ให้คำนึงอย่าทำอะไรที่เป็นความแตกแยก ก้าวร้าว หรือไม่เหมาะสม ซึ่งหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถตักเตือนได้ เพราะเมื่อได้สิทธิเสรีภาพต้องไม่กระทบผู้อื่น พร้อมย้ำได้สั่งการให้โรงเรียน เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน โดยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นส่งมาได้ และจะมีการรวบรวมเป็นภาพรวมของประเทศอีกครั้ง และหากพบว่าประเด็นข้อเรียกร้องส่วนใหญ่แก้ไขได้ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม แต่หากเรื่องใดที่เห็นว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือดำเนินการแล้วมีผลกระทบในวงกว้างก็จะทำการชี้แจ้งสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือเป็นการสื่อสารสองทาง จึงอยากให้เยาวชนใช้เวทีนี้ในการแสดงออก ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการแสดงความคิดเห็น 

หากนักเรียนคนใดไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกยกเลิก ถูกตัดสินในการรับทุน และได้รับผลกระทบทางการเรียน จากการแสดงความคิดเห็นผ่านเวที ที่กระทรวงศึกษาฯ ให้โรงเรียนเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น สามารถแจ้งเรื่องมายังกระทรวงศึกษาธิการได้ ซึ่งเบื้องต้น พบว่าทุกโรงเรียนเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์


26 สิงหาคม 2563

นายกรัฐมนตรี ย้ำตัดงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำ ก็นำไปใช้ส่วนอื่นไม่ได้ นอกจากใช้ในภารกิจอื่นของกองทัพ        

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำว่า เรื่องการพิจารณางบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำ อยู่ในชั้นกรรมาธิการฯ แต่อยากให้ดูข้อกฎหมายด้วย เพราะงบประมาณที่ใช้ เป็นงบของกระทรวงกลาโหม ที่จัดสรรให้กองทัพเรือ หากตัดงบประมาณส่วนนี้ไป งบดังกล่าวก็ไม่สามารถนำไปไว้ในงบกลาง หรืองบส่วนอื่นได้ ต้องใช้ในภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวเท่านั้น 

ส่วนความเห็นต่างของพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องไปหารือในชั้นกรรมาธิการฯ ย้ำพรรครัฐบาลต้องพูดคุยกัน


รองนายกรัฐมนตรี ย้ำความจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำ เพราะประเทศเพื่อนบ้านมีกันหมด 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ว่า ขณะนี้น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายลงแล้ว ซึ่งน้ำที่ท่วมในจังหวัดสุโขทัยจะไหลเข้าพื้นที่อำเภอบางระกำและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งจะต้องเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งปีหน้า ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน โดยเตรียมทุ่งบางระกำเอาไว้กว่า 200,000 ไร่ในการเก็บน้ำแล้ว

ส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศโหวตคว่ำเรือดำน้ำ พลเอก ประวิตร กล่าวว่า เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ และยืนยันว่า กรณีดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่ในวันนี้จะมีการลงมติจัดซื้อเรือดำน้ำนั้น ขอให้เป็นเรื่องของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมชี้แจงว่า เรือดำน้ำ กองทัพเรือได้ดำเนินการไปทั้งหมดแล้วด้านเอกสาร และย้ำถึงความจำเป็นด้านยุทธศาสตร์ รวมทั้งกองทัพเรือได้เตรียมการเรื่องนี้มานานแล้ว อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านมีเรือดำน้ำกันทั้งนั้น 

สำหรับหนังสือรับมอบอำนาจเต็ม ที่พรรคเพื่อไทย ออกมาทวงถาม พลเอก ประวิตร ยืนยันว่า สามารถเปิดเผยได้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องชะลอเรื่องการจ่ายเงินออกไปก่อน เพราะยังมีประชาชนยังไม่เห็นด้วย


ประธานสภาผู้แทนราษฏร ไม่ขอวิจารณ์กรณีที่พรรคประชาธิปัตย์จะไม่โหวตผ่านงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือ 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า ไม่ขอวิจารณ์กรณีที่พรรคประชาธิปัตย์จะไม่โหวตผ่านงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือ เพราะเป็นเรื่องของกรรมาธิการ ส่วนที่จะมีการหยิบยกเรื่องเรือดำน้ำไปเปรียบเทียบกับกรณีเมื่อปี 2541 สมัยที่ตนเองดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อเครื่องบินรบ F18 นั้น เห็นว่า ต้องไปศึกษาข้อมูลแต่ละเรื่อง เพราะต่างกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยสมัยนั้นสหรัฐอเมริกายอมยกเลิกสัญญาและไม่คิดค่าปรับ เพราะมีเจตนาจะช่วยไทย รวมทั้งวันสุดท้าย ตนเองได้ขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นขอคืนมัดจำประมาณ 3,000 ล้านบาท แลกราคานับหมื่นล้านบาท ซึ่งไม่มีเงินจ่ายก็บอกไปตรงๆ ว่าไม่มีเงินจ่าย ขณะนั้นเขาช่วยเหลือไทยที่เจอปัญหาแบบนี้


27 สิงหาคม 2563

บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น หากมีเจ้าหน้าที่กระทำผิดคดีค้ามนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งยกระดับสู่เทียร์ 1

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/ 2563 ที่ประชุมรับทราบสถิติการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จำนวน 74 ราย ซึ่งได้ถูกดำเนินการทางวินัย และถูกดำเนินคดี พร้อมทั้งการดำเนินการ กับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ยื่นคำขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำสั่งศาลแล้ว จำนวน 41,671,199 บาท ทั้งนี้การป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ถือเป็นนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประเทศไทย ปราศจากการค้ามนุษย์และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ต่อกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (TIP Report) ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ถูกปรับระดับเป็นเทียร์ 1 ต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนและความเชื่อมั่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

พลเอก ประวิตร กำชับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ายปกครอง จะต้องไม่เข้าไปแสวงหาประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง และขอให้ผู้บังคับบัญชาช่วยสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ของตนเองอย่างใกล้ชิดทั่วถึง ยึดมั่นในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการค้ามนุษย์ อย่างยั่งยืนตลอดไป


คดีบอส เริ่มต้นกระบวนการใหม่ สามารถแจ้งอินเตอร์โพล จับตัวนายวรยุทธ อยู่วิทยา ส่งไทยได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานอินเตอร์โพลจับตัว นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส เพื่อนำกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย ว่า ไม่ทราบว่าตำรวจประสานขอไปหรือไม่ ทราบเท่าทราบมีการตั้งข้อหา 3 ข้อหาใหม่ ดังนั้นเมื่อตั้งข้อหาใหม่แล้ว กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ก็หยุดพิจารณาคดี เพราะถือว่า กลายเป็นคดีที่ไปอยู่ในอำนาจศาลแล้ว จึงสามารถออกหมายแจ้งไปที่อินเตอร์โพลได้ หากต้องการตัวและเชื่อว่าอยู่ต่างประเทศ ซึ่งกรณีนี้เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นคดีใหม่

สำหรับการจัดทำรายงานฉบับใหญ่ ของคณะกรรมการชุด นายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ที่เตรียมส่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ส่วนคณะกรรมการของนายวิชา ขอเวลาอีก 30 วัน เพื่อทำงานต่อในเรื่องของการปฏิรูป โดยไม่เกี่ยวกับคดี เพราะถือว่าจบไปแล้ว แต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูป เพราะถือเป็นบทเรียนว่าจะต้องไปแก้อะไรตรงไหน จึงได้ขอเวลาทำต่อและเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ส่วนกรณีรายงานเล่มที่จะส่งให้นายกรัฐมนตรี ก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรี ว่าจะตัดสินใจอย่างไร

ทั้งนี้ข้อเสนอแนะอาจจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือข้อเสนอแนะในเชิงคดีที่เกี่ยวกับตำรวจและอัยการ หรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดี หรือนำไปสู่การทำคดีใหม่ ส่วนอีกข้อเสนอคือ ข้อเสนอเชิงปฏิรูป ซึ่งมีการเสนอจากที่อื่นมาส่วนหนึ่งแล้ว อาจกระทำโดยที่ไม่ต้องแก้กฎหมาย หรือต้องไปแก้กฎหมายที่เรามีอยู่แล้วกำลังจะแก้ไข


เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว

24 สิงหาคม 2563

ธนาคารกรุงไทย เร่งพิจารณาปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าภาคธุรกิจ

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤติโควิค-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมประสานงานกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ ในการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย ภายใต้โครงการ "DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง" เพื่อบรรเทาภาระหนี้ของลูกค้า และให้สามารถฟื้นตัวกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดยโครงการดังกล่าวให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจทุกประเภทและทุกอุตสาหกรรมที่มีเจ้าหนี้หลายราย ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเป็นลูกค้าภาคธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท มีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ หรือผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารบางแห่งเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการเจรจาปรับเงื่อนไขสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และมีช่องทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกค้าภาคธุรกิจให้ได้ข้อยุติร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน 

โดยธนาคารเจ้าหนี้ทุกธนาคารจะบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกัน ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้า เช่น ปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หาผู้ร่วมทุน ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มีแผนธุรกิจชัดเจนภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564


กระทรวงพาณิชย์ เผยยอดส่งออกเดือนกรกฎาคม 2563 ยังคงติดลบอยู่ต่อเนื่อง มีปัจจัยหลักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ว่า การส่งออกโดยรวมอยู่ที่ 18,819.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดลบร้อยละ 11.37 ส่งผลให้ยอดส่งออกช่วง 7 เดือนตั้งแต่มกราคม-กรกฎาคม(63) อยู่ที่ 133,162.4 ล้านดอลลาร์ ติดลบร้อยละ 7.72 ขณะที่ยอดการนำเข้าอยู่ที่ 15,476.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนติดลบร้อยละ 26.38 ส่งผลให้ยอดนำเข้า 7 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม(63)อยู่ที่ 119,118 .2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 14.69 ส่งผลให้ไทยยังได้ดุลการค้าในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 3,343.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 


25 สิงหาคม 2563

ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เผยร่วมกลุ่ม 3 จังหวัด EEC นำหลายโครงการครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ 4 ด้านเสนอขอรับการสนับสนุนใน ครม.สัญจรวันนี้

นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดระยอง กลุ่ม 3 จังหวัด EEC คือ จังหวัดชลบุรี ระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันนำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ใน 4 ด้านคือ ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร อาทิ เสนอโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ระยะที่ 2 เป็นถนนเลียบทะเลต่อขยายจากอำเภอประแส ถึงสนามบินอู่ตะเภา เสนอโครงการพัฒนาป่าชายเลนเมืองระยอง หลายร้อยไร่ใจกลางเมืองเชื่อมโยงเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นต้น ด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาจอมแห เขานั่งยอง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และด้านโครงสร้างพื้นฐาน เน้นนำเสนอให้มีการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้เส้นทางการเชื่อมต่อ 3 สนามบินนี้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อประชาชนในการเข้า-ออก พื้นที่ ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดระยอง หลังเกิดวิตกการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากกรณีทหารอียิปต์ที่เข้าพื้นที่ ว่า ล่าสุดการท่องเที่ยวในพื้นที่กลับมาเป็นปกติแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะดีขึ้นต่อเนื่องหากยิ่งได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้น


ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่ประทับตราหรือขีดเขียนใดๆ ลงบนธนบัตร ลดการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรของประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอชี้แจงตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องธนบัตรที่มีรอยปั๊ม ถือเป็นธนบัตรปลอม หรือชำรุด ไม่สามารถใช้ได้ นั้น ว่า ธนบัตรที่มีรอยประทับตราหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่ไม่ควรนำออกใช้ต่อไป เพราะมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้หมุนเวียน เนื่องจากรอยเปรอะเปื้อนอาจทำให้พิสูจน์ได้ยากว่าเป็นธนบัตรจริง หรือธนบัตรปลอม ซึ่ง ธปท. จะดำเนินการนำออกจากระบบและพิมพ์ธนบัตรใหม่ทดแทน เพื่อให้ธนบัตรหมุนเวียนเพื่อการใช้งานของประชาชนเป็นธนบัตรที่สะอาดและน่าใช้ตามมาตรฐานที่ ธปท. ได้กำหนดไว้

ธปท. ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี ไม่ควรทำให้ธนบัตรชำรุดเสียหายโดยการประทับตรา หรือขีดเขียนใดๆ ลงบนธนบัตร ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรของประเทศ ในการแลกเปลี่ยน ทำลาย ตลอดจนพิมพ์ใหม่เพื่อทดแทนโดยไม่จำเป็น หากประชาชนได้รับธนบัตรดังกล่าว ขอให้นำไปแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรสภาพดีได้ที่สาขาธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์ เพื่อนำออกจากระบบต่อไป


26 สิงหาคม 2563

นายกรัฐมนตรี ขอผู้ประกอบการส่งออกอย่าทิ้งลูกจ้างช่วงโควิด ยันรัฐเร่งปลดล็อกช่วยผู้ประกอบการให้ฟื้นตัว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563 หรือ Prime Minister’s Export Award 2020 ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมระบุว่า แม้ผู้ประกอบการจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่อย่าทิ้งลูกจ้างและพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บางคนบอกว่า สถานการณ์ไม่ดี เพราะรัฐบาลบริหารไม่ดี แต่อยากให้มองภาพรวม เพราะทุกประเทศประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงขอให้ผู้ประกอบการพัฒนาคนควบคู่ไปกับเครื่องจักรกล ซึ่งรัฐบาลพร้อมดูแล ปลดล็อก อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งออกให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และต้องดูแลให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ปลุกจิตสำนึกที่ดี เพื่อทำให้ประเทศชาติปลอดภัย ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องอื่นช่วงนี้ ขอให้ไปเรียกร้องเวลาอื่นได้หรือไม่ เพราะประชาชนยังเดือดร้อนปัญหาปากท้อง


ปรับกลยุทธ์ทำการค้าออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งเปิดด่านการค้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มความคล่องตัวการส่งออกของประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์การส่งออกว่า ต้องปรับรูปแบบใหม่ เพราะต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาเราเผชิญกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบกับทุกประเทศประกอบกับสงครามทางการค้า ระหว่างจีนและสหรัฐ ที่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คล่องตัวเรื่องราคา จึงทำให้ประเทศไทย ต้องปรับตัวเพื่อให้ตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยแนวทางแก้ไขคือ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการส่งออกจากระบบออฟไลน์ คือ การค้าขายแบบนำสินค้าไปขาย หรือไปเจรจา เป็นการค้าแบบออนไลน์มากขึ้น เพราะระบบออนไลน์ จะเป็นทางออกสำคัญของการส่งออกไทยในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการมาโดยตลอด ทำให้ตัวเลขการส่งออกที่ดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลดีขึ้นเป็นลำดับ

นอกจากนี้ การเร่งรัดการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถส่งออกได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพยายามเปิดด่านให้มากขึ้น เพื่อให้การค้าขายชายแดนสามารถดำเนินไปได้ ไม่ว่าจะเป็นด่านที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งการค้าชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณด่านกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงราย และด่านบ้านหลักแต่ง ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี โดยขอให้กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเจรจาอีกทางหนึ่ง หากเปิดได้จะทำให้การส่งออกของไทยคล่องตัวขึ้น นอกจากจะใช้ด่านแม่สายเป็นด่านหลักเพียงด่านเดียว ขณะที่ด่าน สปป.ลาว ก็มีหลายด่านที่กำลังเร่งรัดดำเนินการ เช่น ด้านนาตาล ปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนด่านหนองเอียด กัมพูชา กำลังจะหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชา ว่าจะสามารถเปิดด่านได้เมื่อไหร่ โดยจะไม่รอก่อสร้างอาคารด่าน 3-5 ปี แต่จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำงานแทนไปก่อน เพื่อให้การค้าดำเนินไปได้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม กรอ.พาณิชย์เพื่อหารือรายละเอียดว่าจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้


กรมสรรพากร ขอให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีที่ต้องชำระสามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น สำหรับผู้ที่พิมพ์ชุดชำระเงินไว้แล้วจะต้องตรวจสอบกำหนดเวลาการชำระภาษีในชุดชำระเงินของตนเอง หากพ้นกำหนดเวลาแล้วและยังไม่ได้ชำระภาษีให้เข้าระบบ e-Filing และพิมพ์ชุดชำระเงินฉบับใหม่ เพื่อรับสิทธิ์ชำระภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยกรมสรรพากรได้ร่วมกับ 20 ธนาคารชั้นนำ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระภาษี ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


27 สิงหาคม 2563

รมว.พาณิชย์ หารือร่วมเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย ขอให้สนับสนุนการนำเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากไทยเพิ่มขึ้น

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนายเบร์นาโดกอร์โดบา เตโย เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เข้าพบว่า ได้ขอให้เม็กซิโกสนับสนุนไทยใน 2 เรื่อง คือการนำเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งผลไม้กระป๋อง อาหารทะเลแปรรูป อาหารแปรรูปอื่นๆ และสินค้าที่เกี่ยวกับการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

โดยจะจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเม็กซิโก ทั้งผู้ส่งออก ผู้นำเข้า เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน ทูตเม็กซิโกเห็นด้วยและจะประสานให้หอการค้าไทย-เม็กซิโก ดำเนินการต่อ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นผู้ติดตามและประสานการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจนี้ นอกจากสินค้าสำคัญทางเศรษฐกิจแล้วยังมีสินค้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ กิจการทางด้านภาพยนตร์และละครไทย ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับจากตลาดเม็กซิโกเป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับเม็กซิโก ได้ขอให้ไทยสนับสนุนการสมัครเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งปัจจุบันเม็กซิโกเป็น 1 ใน 8 ประเทศที่สมัครชิงตำแหน่งในครั้งนี้ ได้แก่ เม็กซิโก ไนจีเรีย อียิปต์ มัลโดวา เกาหลี เคนยา ซาอุดิอาระเบีย และสหราชอาณาจักร ซึ่งได้แจ้งไปว่าผู้สมัครจากเม็กซิโกมีศักยภาพและเมื่อถึงเวลาที่ต้องพิจารณาไทยจะพิจารณาต่อไป


ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับไปรษณีย์ไทย พัฒนาบริการทางการเงินให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับไปรษณีย์ไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงการต่างๆ โดยธนาคารได้แต่งตั้งไปรษณีย์ไทยเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนร่วมกันพัฒนารูปแบบและต่อยอด เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินใหม่ๆ โดยจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยกว่า 1,200 แห่ง รวมกับสาขาของธนาคาร 1,014 แห่ง และเครื่องบริการอัตโนมัติกว่า 10,000 จุด ทำให้ธนาคารมีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา ได้ให้บริการฝากเงินสด โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชี ตั้งแต่ 1 บาท – 50,000 บาทต่อรายการ สูงสุด 100,000 บาทต่อวันต่อบัญชี มียอดการทำธุรกรรมแล้วกว่า 3,600 ล้านบาท และบริการรับชำระค่าปรับจราจร จากใบสั่ง หรือใบเตือนทุกชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM มียอดการทำธุรกรรมแล้วกว่า 114 ล้านบาท


ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ บินตรงจาก 6 เส้นทางระหว่างประเทศมายังภูเก็ต  

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 เริ่มคลี่คลาย บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำบินตรงจาก 6 เส้นทางระหว่างประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง มายังภูเก็ต โดยแต่ละเส้นทางจะทำการบินประมาณ 2 เที่ยวบินต่อเดือน ทั้งนี้ การบินไทยพร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินหากมีปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทำการบินประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 และยังมีแผนที่จะทำการบินตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ภูเก็ต ทั้งนี้ ในทุกเที่ยวบิน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสุขภาพของผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติงานในการให้บริการผู้โดยสาร ด้วยการทำ  Physical Distancing เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน Check-in การตรวจรับบัตรโดยสาร รวมทั้งการบริการอาหารบนเครื่องบินในรูปแบบอาหารกล่อง เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ไปจนถึงขั้นตอนแบบเว้นระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดขณะนำผู้โดยสารขึ้น-ลงจากเครื่องบิน รวมทั้งให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน อาทิ สวมชุดป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการอบพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศยานและทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทั้งในบริเวณห้องโดยสารและห้องนักบิน โดยการบินไทยเป็นสายการบินแรกของประเทศไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA หรือโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

นอกจากนี้ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ หรือทัวร์เอื้องหลวง ยังเตรียมความพร้อมในการจัดโรงแรมในพื้นที่ที่รัฐกำหนดสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งพร้อมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านการตรวจประเมิน ASQ (Alternative State Quarantine) จากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม อาทิ โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า เป็นต้น โดยสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย สามารถใช้ไมล์สะสมในอัตราพิเศษที่บริษัทฯ จะกำหนด เพื่อแลกบัตรโดยสารรางวัลสำหรับเดินทางในเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำดังกล่าว


สังคม

24 สิงหาคม 2563

อย.เตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมเมลาโทนิน ผิดกฎหมาย ซื้อใช้เองระยะยาวเสี่ยงอันตราย

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงกรณีพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเมลาโทนินผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก โดยอ้างสรรพคุณว่ามีส่วนช่วยในการนอนหลับนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่อนุญาตเมลาโทนินเป็นส่วนประกอบในอาหารหรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใดๆ เนื่องจากเป็นฮอร์โมนที่หากได้รับติดต่อกันในระยะยาวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่ายกายได้ ซึ่งมีงานวิจัยพบว่าหากบริโภคติดต่อกันระยะยาวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการง่วงนอนตอนกลางวัน ปวดหรือวิงเวียนศีรษะ มวนท้อง หงุดหงิด มึนงง ภาวะซึมเศร้าในระยะสั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเมลาโทนินส่วนมากมีวัตถุประสงค์การจำหน่ายเพื่อช่วยในการนอนหลับ ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่จัดเป็น “อาหาร” ตามนิยามที่กำหนดในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนยาที่มีส่วนผสมของเมลาโทนินเป็นยาควบคุมพิเศษ อนุญาตให้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลหรือต้องควบคุมโดยการสั่งหรือภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

ขอเตือนผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผสมเมลาโทนิน เมื่อรู้สึกว่าร่างกายมีความผิดปกตินอนไม่หลับ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่ควรเสี่ยงซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ ที่โฆษณาอวดอ้างช่วยให้นอนหลับมารับประทานเอง หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาตรฐาน สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


กองทุนการออมแห่งชาติ ชวนสมาชิกและประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ออกแบบเงินบำนาญด้วยตนเอง โดยคำนวณบำนาญ ผ่านแอปพลิเคชัน กอช.

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. ขอเชิญชวนสมาชิกและประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ออกแบบเงินบำนาญด้วยตนเองโดย คำนวณบำนาญ ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อวางแผนการเงินออมยามเกษียณด้วยตนเอง เมื่ออายุ 60 ปี โดยเข้าแอปพลิเคชัน กอช. เลือกเมนู "คำนวณบำนาญ" เลือกรูปแบบ การคำนวณ ยอดเงินที่ต้องการส่งเงินออมสะสม หรือยอดเงินบำนาญที่ต้องการได้รับ กรอกอายุที่เริ่มส่งเงินออมสะสม เลือกรูปแบบการส่งเงินออมสะสม รายเดือน หรือรายปี หลังจากนั้นกรอกตัวเลขเงินบำนาญที่ต้องการมีเงินใช้รายเดือนและกดปุ่มคำนวณ ซึ่งระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องส่งเงินออมสะสม

สมาชิกสามารถเลือกส่งเงินออมสะสมผ่านระบบแอปพลิเคชัน กอช. หรือรับรหัสไปใช้นำส่งเงินออมผ่านแอปพลิเคชัน ธนาคารได้ 13 ธนาคาร ที่สมาชิกมีบัญชีเงินฝากอยู่ รวมถึงตู้เอทีเอ็ม หรือตู้รับฝากเงินสด นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถเข้าแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อดูข้อมูลบัญชีการออมกับ กอช. ของตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน "กอช." หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน


25 สิงหาคม 2563

อย. ย้ำ สถานที่ผลิตอาหารเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 เน้นจัดการให้คนปลอดภัย อาหารจึงจะปลอดภัย

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดว่าอาจติดมากับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อาหารแช่แข็งนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ยังไม่มีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับเชื้อผ่านทางอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ แต่มีผลการศึกษาที่พบว่าไวรัสชนิดนี้สามารถอยู่รอดบนพื้นผิวพลาสติกได้นานสูงสุด 72 ชั่วโมง และอยู่บนวัตถุที่มีความเย็น 4 องศาเซลเซียสได้นาน 28 วัน ดังนั้นหลักการสำคัญในการจัดการความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยในสภาวการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จึงมุ่งเน้นที่การจัดการให้คนปลอดภัย อาหารจึงจะปลอดภัย 

อย. ได้กำหนดให้สถานประกอบการผลิตอาหาร เพิ่มมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) อย่างเคร่งครัด และสถานประกอบการนำเข้าต้องแสดงใบรับรองสถานที่ผลิตจากประเทศต้นทางที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร (GMP) หรือเทียบเท่า ณ ด่านที่นำเข้า เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล รวมถึงเฝ้าระวังความปลอดภัยการผลิตอาหารในแต่ละขั้นตอน 

อย. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ผลิตและนำเข้าเป็นประจำทุกปี หากมีข้อมูลว่าอาหารที่นำเข้าอาจปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย. จะตรวจสอบการนำเข้าอย่างเข้มงวด ในบางกรณีจะเรียกใบรับรองความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ผลิตด้วย หากพบข้อบกพร่องจะให้บริษัทฯ เรียกคืนสินค้าและรายงานการดำเนินการต่อ อย. รวมทั้งอาจพิจารณามาตรการดำเนินการอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่อง ระวังโรคไข้ฉี่หนู 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและบางพื้นที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในพื้นที่น้ำท่วมขังคือ โรคเลปโตสไปโรสิส (โรคไข้ฉี่หนู) เพราะเชื้อโรคนี้จะเข้าทางบาดแผล รอยถลอกและผิวหนังเปื่อยจากการแช่น้ำนาน ทั้งนี้ สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 สิงหาคม 2563 พบผู้ป่วย 805 ราย เสียชีวิต 12 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.9 มีอาชีพเกษตร ร้อยละ 21.5 อาชีพรับจ้าง และร้อยละ 13.8 เป็นกลุ่มนักเรียน 

สำหรับอาการของโรคไข้ฉี่หนู จะเริ่มจากมีไข้สูงทันที ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียและตาแดง เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าว ขอให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว อย่าซื้อยามากินเอง เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ที่สำคัญขอให้แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วย แพทย์จะดำเนินการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามอาการ หากพบแพทย์เร็วรักษาเร็ว แต่หายปล่อยไว้จนสายเกินไปมีโอกาสเสียชีวิต 

ทั้งนี้แนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนู ทำได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ทหรือถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรง กรณีมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ และอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ ควรหมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาด ไม่มีหนูชุกชุมและหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


26 สิงหาคม 2563

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้กรมประชาสัมพันธ์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานเสวนาทางวิชาการด้านกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในหัวข้อ "เราได้อะไรใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ" ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ว่า ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประชาชนกับอย่างยิ่ง ซึ่งข้อมูลบางประเภทประชาชนจำเป็นต้องรู้ บางประเภทประชาชนควรรู้ และบางประเภทประชาชนอยากรู้ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถอดความคิดและความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบัน กรมประชาสัมพันธ์ยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งกับการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ไปสู่ประชาชนและเยาวชน โดยเฉพาะหน้าที่พลเมืองและความเป็นมากว่าจะเป็นชาติไทย ตลอดจนสร้างสังคมที่มีความนอบน้อมต่อกัน

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ และขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน 1111 นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมการเสวนาดังกล่าวซึ่งได้อธิบายถึงประโยชน์และการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ไว้ ผ่านทางเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์


กระทรวงสาธาณณสุข ชี้สถานการณ์ไทยความเสี่ยงค่อนข้างต่ำหลังไม่พบการติดเชื้อในประเทศนาน 90 วัน 

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์โรคโควิด-19 แม้ขณะนี้ทั่วโลกผุ้ป่วยยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และหลายประเทศที่เคยคุมสถานการณ์ได้ดีกลับมาพบการระบาดระลอกใหม่ แต่ในส่วนของประเทศไทยช่วง 90 วันที่ผ่านมาไม่มีพบมีผู้ติดชื้อในประเทศ แม้จะเดินหน้าผ่อนคลายกิจการกิจกรรมมาเป็นระยะ การที่ไทยไม่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนมาระยะหนึ่ง ความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อและแพร่เชื้อค่อนข้างน้อย การออกไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตสามารถทำได้ แต่ต้องไม่ประมาทโดยเฉพาในช่วงหยุดยาวต้นเดือน ก.ย.ที่จะถึงนี้ มีโอกาสที่จะพบประชาชนออกไปท่องเที่ยวหนานแน่น ซึ่งขอให้ประชาชนทุกคนยังคงช่วยกันเฝ้าระวังตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันความเสี่ยงที่จะติด หรือแพร่โรคทางเดินหายใจ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เลี่ยงการเข้าพื้นทีที่มีคนรวมตัวกันมาก และควรให้ความสำคัญกับการเช็คอิน-เช็คเอาท์ในระบบไทยชนะ เพราะจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ทางการแพทย์สามารถติดตามสอบสวนโรค จำกัดวงการปิดพื้นที่ หาคนเสี่ยงได้ง่ายและรวดเร็ว หากเกิดกรณีพบการติดเชื้อ จะเป็นเครื่องมืทือสำคัญที่จะช่วยควบคุมไม่มีกลายเป็นการระบาดได้ 


กรุงเทพมหานคร จัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ เขตจตุจักร พร้อมขอประชาชนแจ้งเบาะแส หากพบซากรถยนต์

นายสกลธี ภัททิยะกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามโครงการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนน หรือสถานที่สาธารณะ โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประชาชนร้องเรียนเรื่องการจอดทิ้งซากรถยนต์ที่เป็นปัญหาด้านการจราจร หรือด้านความปลอดภัยจำนวนมาก วันนี้ กรุงเทพมหานครจึงลงพื้นที่ ณ ซอยรัชดาภิเษก 32 แยก 5-4 เขตจตุจักร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาเคลื่อนย้ายซากรถยนต์จำนวน 2 คัน ที่จอดขวางทางการจราจรภายในซอย

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ให้เทศกิจสำรวจซากรถยนต์แต่ละเขตขณะนี้พบ จำนวน 526 คัน อยู่ในฐานข้อมูลที่ต้องเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยแต่ละเขตได้ติดป้ายประกาศเป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้เจ้าของมาเคลื่อนย้ายและมีเจ้าของเคลื่อนย้ายแล้วจำนวน 337 คัน ส่วนซากรถที่เหลือหากไม่พบเจ้าของเจ้าหน้าที่จะเก็บไว้ที่สำนักงานเขตและภายใน 6 เดือน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการขายทอดตลาด

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแส ซึ่งกรุงเทพมหานครจะทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากประชาชนพบการจอดทิ้งซากรถยนต์สามารถแจ้งได้ที่เทศกิจทุกสำนักงานเขต โดยผู้ที่แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับด้วย


27 สิงหาคม 2563

ประเทศไทย เตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 3-6 กันยายน 2563 หวังสร้างรายได้ ด้วยมาตรการป้องกันวิถีใหม่

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film Festival 2020) ครั้งที่ 6  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยและผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์อาเซียน โดยความร่วมมือของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงาน  ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2563 ที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  อย่างเคร่งครัด 

สำหรับการจัดงานปีนี้ จะจัดฉายภาพยนตร์จากประเทศสมาชิกร่วมกับ จีน เกาหลีและญี่ปุ่น  จำนวน 21 เรื่อง และจัดฉายภาพยนตร์ในการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน รวม 15 เรื่อง รวมถึงภาพยนตร์อาเซียนที่ทรงคุณค่าอาทิ เรื่อง น้ำผึ้งพระจันทร์ นำแสดงโดย นายสมบัติ เมทะนี น.ส. เพชรา เชาวราษฎร์ กำกับภาพยนตร์โดยนายชรินทร์ นันทนาคร  และภายในงานจะมีการมอบรางวัลบุคคลเกียรติยศให้กับ น.ส.เพชรา นักแสดง เจ้าของฉายานางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง ที่มีผลงานแสดงมากกว่า 300 เรื่อง 

กิจกรรมภาพยนตร์ขนาดยาวอาเซียนโดยคัดเลือกจาก 8 โครงการ ที่มาจากผู้สร้างในภูมิภาคอาเซียนในการผลิตภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผู้กำกับและโปรดิวเซอร์จะเข้าร่วมอบรมพิเศษออนไลน์ด้านการนำเสนอโปรเจกต์กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและการจัดสัมมนาด้านภาพยนตร์ในหัวข้อ ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายหลังสถานการณ์โควิด-19


กรมสุขภาพจิต เผย ระบบดูแลใน State Quarantine ดูแลครบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีชายไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอล ที่อยู่ระหว่างกักตัวใน State Quarantine เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 กระโดดจากที่พัก ว่า ขอแสดงความเสียใจกับกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์สาเหตุ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการดูแลผู้ที่ต้องกักตัวใน State Quarantine นั้นจะมีระบบการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตควบคู่กัน โดยในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตนั้น มีระบบการคัดกรองตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน โดยจะมีการประเมินเรื่องความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะเสี่ยงซึมเศร้าและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย เพื่อจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งหากเป็นคนที่มีภาวะเสี่ยงก็จะเข้าไปดูแลทันทีตั้งแต่มาถึงเมืองไทย ส่วนคนที่ไม่มีภาวะเสี่ยงอะไรเลยทีมจิตแพทย์จะไม่ได้เข้าไปดูแลในวันแรกๆ รอให้คนเหล่านี้ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงระดมทีมสุขภาพจิตไปประเมินให้ครบในวันที่ 2 และ วันที่ 3 ที่เข้าพักใน State Quarantine พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อลดความเครียด ลดความกังวล มีเอกสารคำแนะว่าในแต่ละวันควรทำอะไรบ้าง 

ขณะเดียวกันระหว่างที่ต้องกักตัวก็จะมีการพูดคุยให้คำปรึกษาทั้งผ่านทางไลน์ ผ่านคิวอาร์โค้ด ผ่านทางโทรศัพท์ หากพบใครมีปัญหาสุขภาพจิตจะเข้าไปดูแล หรือหากมีอาการรุนแรงก็จะส่งไปรักษาที่ รพ.ที่จับคู่ไว้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคทางจิตเวช มีบางคนที่มีการเสพติดเหล้า ซึ่งในสถานที่แยกกักนั้นไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้คนเหล่านี้มีปัญหาลงแดง ซึ่งต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ อาจจะเครียดมากหน่อย ส่วนกรณีนี้จากที่ประเมินบนเครื่องบินไม่พบปัญหาใดอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า ประชาชนส่วนหนึ่งที่กลับเข้ามานั้นไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรในช่วงที่คัดกรอง เพราะกังว่าจะถูกตีตรา ซึ่งเกิดขึ้นจริง และกระทบไปถึงญาติๆ ที่อยู่ทางบ้านด้วยที่ถูกรังเกียจ ตีตรา แต่ช่วงหลังๆ ลดลงไปมากแล้ว ดังนั้นหากญาติๆ ที่รู้ว่าจะมีญาติกลับจากต่างประเทศแล้ว มีสภาวะปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตอะไรอยู่สามารถแจ้งเข้ามาเพื่อให้ทราบและดูแลอย่างเหมาะสมอีกทางหนึ่ง


นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต จากการกระโดดอาคาร ระหว่างกักตัวในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความห่วงใยและเสียใจกับครอบครัวของนายพล พรมงาม อายุ 39 ปี ที่เสียชีวิต ระหว่างการพักกักตัวควบคุมโรค ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ( State Quarantine ) ที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยนายกรัฐมนตรี กำชับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและมาตรการควบคุมโรคที่กำหนด พร้อมทั้งประสานติดต่อญาติรับทราบ และให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามความประสงค์ของญาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับข้อมูลขั้นต้น ทราบว่า นายพล พรมงาม มีภูมิลำเนาตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  พึ่งเดินทางกลับจากการประกอบอาชีพแรงงาน ณ ประเทศอิสราเอล ถึงไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ต่อจากนั้นในวันเดียวกัน ได้เดินทางพร้อมคณะจำนวน 168 คน แยกเข้าห้องพัก ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐที่กำหนด และในที่ 26 สิงหาคม เวลา 16.00 น. นายพล ได้กระโดดลงมาจากอาคารพักอาศัยดังกล่าวและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ เบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาลบางละมุง และอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์ทราบสาเหตุการเสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา


สั่งการทูตแรงงาน ติดตามค่าจ้างค้างจ่าย พร้อมสั่งหน่วยงานในจังหวัดลำปางติดต่อญาติพร้อมช่วยเหลือ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความเสียใจถึงกรณีที่แรงงานไทยเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยได้รับรายงานจากนาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล Jubail Government Hospital ว่ามีแรงงานไทยรายหนึ่ง อายุ 67 ปี ซึ่งเข้ารับการรักษาจากการติดเชื้อโควิด-19 และได้เสียชีวิตลงแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า แรงงานไทยรายนี้ เป็นชาวจังหวัดลำปาง ทำงานกับนายจ้างชื่อ AL-OSAIS CONTRACTING & TRADING เมืองจูเบล ซึ่งทำงานในตำแหน่งช่างทั่วไป และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน เงินเดือนและการเริ่มทำงานนั้น หัวหน้างานไม่ทราบรายละเอียด จึงได้ขอให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทดำเนินการคำนวณเงินสิ้นสุดบริการตามจำนวนเวลาที่ทำงาน ค่าจ้างค้างจ่ายและเงินอื่นๆ แล้วนำไปรับรองที่ Labour Office ก่อนส่งตรวจสอบความถูกต้องเพื่อที่จะได้นำส่งให้กับทายาทของแรงงานไทยรายนี้ต่อไป

ส่วนการให้ความช่วยเหลือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ติดตามสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้างและสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังสั่งการให้แรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางลงพื้นที่ไปติดต่อญาติ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ญาติทราบและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ส่วนการจัดการศพนั้น เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับศพของผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยนำไปฝังตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศซาอุดีอาระเบียกำหนดต่อไปข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนพิชฌน์ แก้วกา

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว