พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล สู่ความยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตในยุค New Normal

14 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 308

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล สู่ความยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตในยุค New Normal


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ ในการขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมมอบรางวัลบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เป็น 1 ใน 5 โครงการแรก ของ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในส่วนของกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งจะช่วยพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  35,032 หมู่บ้าน 

โดยกิจกรรมระยะแรกคือ การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่หนึ่ง ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2563 มีครัวเรือนที่เข้าร่วมกว่า 12.6 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97 ระยะที่สอง สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 5 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิดความต่อเนื่องคือพลัง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การหดตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ประชาชนถูกเลิกจ้างตกงาน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาการส่งออก หันมาสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในระยะแรก มีเป้าหมายครัวเรือน ต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน 11,414 ครัวเรือน  การพัฒนาและสร้างพื้นที่ต้นแบบศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง ขยายผลร่วมกับภาคีเครือข่าย 22 แห่ง รวมเป็น 33 แห่ง อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์เช่นนี้ เราทุกคนต้องช่วยกัน ทำเพื่อชาติ เศรษฐกิจต้องเดิน คนต้องมีรายได้ ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสและมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวว่า ทุกวันนี้ทุกคน มุ่งหวังวัคซีนการป้องกันที่จะเกิดขึ้น เพราะหากมีวัคซีนมาป้องกัน จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้น แต่หากไม่มีวัคซีนมาป้องกัน คงต้องปรับเปลี่ยนวีถีการดำเนินชีวิตกันใหม่ เพราะปัจจุบัน เราพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก ต้องยอมรับว่า เป็นรายได้สำคัญของไทย เมื่อประเทศไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ จึงส่งผลกระทบกับทุกอาชีพ โครงการดังกล่าว จึงเป็นต้นแบบให้ทุกคนหันมาปฏิบัติ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็นวิถี สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย