กกต.อุดรธานี ปลุกจิตสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

14 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 227

กกต.อุดรธานี ปลุกจิตสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนาเครือข่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตย ปลุกจิตสำนึกประชาชนให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และตรวจสอบการเลือกตั้ง 

            วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มลฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรม เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมย่อย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล หรือ ศส.ปชต. ทุกแห่ง ดีเจประชาธิปไตยชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวม 240 คน โดยมีผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี อาทิ นายพิทยา สุนทรวิภาค ว่าที่ พ.ต.วีรยุทธ ไวยภาษ นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ ร่วมงาน 

            นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ได้กำหนดให้ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจอธิปไตย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้เกิดช่องว่างในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเมือง โดยเห็นว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักเห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกๆ ด้าน อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มุ่งเน้นให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต เป็นการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยประชาชน จึงจำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจข้างต้น ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เครือข่ายและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกของประชาชน ให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง #ระบอบประชาธิปไตย #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี