คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ลงพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อหาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่จังหวัดปัตตานี

14 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 264

คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ลงพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อหาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่จังหวัดปัตตานี

          วันนี้ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ซึ่งประกอบด้วย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการฯ และสมาชิกวุฒิสภา คือ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายอนุมัติ อาหมัด และคณะทำงาน ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดปัตตานี นำโดยนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือการให้ความช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ

          นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ ที่มีความยากจนและมีความรุนแรง จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างมาก ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการทำให้ประชาชนมีงานทำ ส่งเสริมให้ธุรกิจที่จะทำให้เกิดการจ้างงานเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น ให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำ ตนเองมีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงาน ทำสงครามกับความยากจน เพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ทำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าประชาชนจะพ้นจากความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตั้งใจว่าจะลงมาติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน ซึ่งปัญหาอุปสรรคของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับทราบในครั้งนี้ก็จะได้นำไปช่วยหาทางแก้ไข และจะมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเรื่อย ๆ เป็นปัญหาของโรงงานทุเรียน ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคก็ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือ ปัญหาไฟตกบ่อย ก็ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับปรุง ส่วนปัญหาโรงงานเฟอร์นิเจอร์ซึ่งติดปัญหาโรงงานอยู่ใกล้สถานที่ราชการก็ได้หารือกระทรวงอุตสาหกรรมนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป#คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา #หาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน #จังหวัดปัตตานี #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรน้อย คงขาว

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี