ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและเครือข่ายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

14 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 176

        วันนี้ (14 ส.ค.63) ที่ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท นายนริศ วงศ์ตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ อัยการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับสถานีตำรวจทุกสถานี ที่ปรึกษาผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานในสังกัดกระบวนการยุติธรรม และเครือข่ายของศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน 62หน่วยงาน 59 คน โดยมีนางสาวปรารถนา เพ็ชรพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือที่ชัดเจน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และครอบครัว อย่าวเป็นระบบและต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง

        โครงการดังกล่าวเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ศาลเยาวชนและครอบครัวกับเครือข่าย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด โดยมุ่งเน้นแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม คดีครอบครัว ตลอดจนคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัวตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ. ศาลเด็กและเยาวชนและครอบครัว พ.ศ 2553 ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกนะบวนการยุติธรรมและเครือข่ายสหวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เด็ก และเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ขอวกฎหมาย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธอันดีให้แก่บุคคลากรระหว่างหน่วยงาน อันเป็นการร่วมกันพัฒนากระบวนการยุติธรรมได้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำนาจ ศิลป์สุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่