คณะสมาชิกวุฒิสภา ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมรับฟังปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่

14 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 132

คณะสมาชิกวุฒิสภา ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมรับฟังปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่


        ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการ คนที่สอง และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) เข้าร่วมหารือกับผู้แทนภาคการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนภาคการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ในที่ประชุมได้มีการรับฟังความคิดเห็นและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้านการศึกษา อาทิ เรื่องเงินอุดหนุน ข้อจำกัดในการจัดการศึกษา การส่งเสริมการศึกษา การดูแลเด็ก G หรือนักเรียนไร้สัญชาติ และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่