กกต.อุดรธานี ติวเข้มการเลือกตั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ

14 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 312

            วันนี้ (14 ส.ค. 63) นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเลขาฯ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุกแห่ง , ดีเจประชาธิปไตยชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 240 คน ระยะเวลาในการจัดอบรมจำนวน 1  วัน ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

            ผู้อำนวยการ กกต.อุดรธานี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มุ่งเน้นให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต เป็นการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยประชาชน จึงจำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจข้างต้น ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

            ผู้อำนวยการ กกต.อุดรธานี กล่าวอีกว่า การจัดโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไป รวมถึงให้เครือข่ายและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกของประชาชน ให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง #โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี