รองผู้บัญชาการทหารบก รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ศบค. และคณะ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยว "Phuket Bubble Model" ระบุ หากพื้นที่มีความพร้อมตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน จะมีการประเมินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

13 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 367

รองผู้บัญชาการทหารบก รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ศบค. และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยว "Phuket Bubble Model" ระบุ หากพื้นที่มีความพร้อมตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน จะมีการประเมินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

          วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ศบค. และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยวภูเก็ต "Phuket Bubble Model" จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ-เอกชน ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ต โดยพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ศบค. ได้นำเสนอข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นสำคัญ มีสาระสำคัญ ดังนี้

                    1.ต้องมีการจัดตั้ง ศปก.จังหวัดภูเก็ต ที่มีการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เป็นทีมงานดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุข ต้องป็นเจ้าหน้าที่หลักที่คอยให้ข้อเสนอแนะด้านสาธารณสุขอย่างมีหลักการ ประสานสอดคล้องในทุกมิติ มีการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีต่อเนื่อง และจะต้องขี้แจงอย่างเปิดเผยตามความเป็นจริง มีระบบการติตต่อและรายงานกับ ศปก.ศบค. แบบสื่อสารสองทางอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

                    2.การเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานภูเก็ต มีมาตรการคัดกรองบุคคลเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการคัดกรองคนไทยและคนต่างชาติ ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเพียงพอ ใช้เวลาไม่มาก และมีประสิทธิภาพ มีการอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยยึดถือมาตรฐานรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ อย่างเคร่งครัด มีระบบคุมไว้สังเกตและการรายงาน ศปก.จังหวัดภูเก็ต มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเดินทางเข้ามาทางอากาศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทหารและตำรวจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ศบค. กำหนด

                    3.มีการจัดตั้ง Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนเพียงพอ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ สบส.สธ. กำหนด มีเส้นทางและยานพาหนะที่จัดเฉพาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารจากท่าอากาศยานไปยัง ALSQ ที่เป็นระบบปิด หรืออยู่ในระบบคุมไว้สังเกตตลอดห้วงเวลา มีทีมติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข (อาจจัดจากแพทย์ทหาร) ในการกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในภาพรวมของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                    4.กำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (คนไทยสามารถร่วมกิจกรรมได้) เพื่อให้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพื้นที่ค่อนข้างปิด หรือควบคุมการเข้า-ออกได้ และจำกัดเฉพาะบางพื้นที่ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและประเมินความพร้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีผลการดำเนินการที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพจึงให้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

                    และ 5.ให้มีการเข้มงวดในลักษณะคุมไว้สังเกตของบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อสวัสดิภาพของชาวภูเก็ตในภาพรวมด้วย

          นอกจากนี้ ได้นำเสนอข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต ได้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมหากมีการ เปิดรับนักท่องเที่ยว ดังนี้

                    1.ต้องมีแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับดำรงชีวิตให้มีความพร้อมระดับหนึ่ง รองรับการระบาดรอบต่อไปที่อาจเกิดขึ้น

                    2.อาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ชาวภูเก็ตที่มีความกังวลได้มีความผ่อนคลายขึ้นบ้าง โดยมีการหารือในการแบ่งส่วนรายได้จากการอนุญาตให้บุคคลต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่สมทบกองทุนดังกล่าวด้วยความสมัครใจและการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

                    และ 3.ให้มีการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมให้ยึดถือมาตรฐาน Self-Quarantine ตามที่สาธารณสุข กำหนดโดยเคร่งครัด

          อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายให้คนต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต จะสามารถทำได้เมื่อไหร่ อย่างไรสิ่งสำคัญ คือ ภาครัฐจะต้องมีความพร้อม ภาคเอกชนจะต้องมีความพร้อม และภาคประชาชนจะต้องมีความพร้อม ถ้าภูเก็ตยังไม่พร้อม ก็ยังไม่ดำเนินการ แต่ถ้ามีความพร้อม ก็จะเริ่มลงมือดำเนินการ โดยจะยึดถือการดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทั้งนี้ การเริ่มต้นรับนักท่องเที่ยวในช่วงแรกอาจจะเริ่มด้วยการทดลองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กเข้ามาก่อน ซึ่งจะต้องมีการประเมินการทำงานทุกขั้นตอน หากประสบความสำเร็จจึงจะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น หรือเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว#รองผู้บัญชาการทหารบก #รองหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ศบค. #จังหวัดภูเก็ต #ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยว #Phuket Bubble Model #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต