ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

01 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 310

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่จัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภากาชาดไทยกำหนด แก่ผู้บริจาคทำให้ผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้งานบริการโลหิตดำเนินการด้วยความเจริญก้าวหน้าตลอดมา

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 ได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.00 น. และที่หน่วยรับบริจาดโลหิตเคลื่อนที่ทุกแห่ง


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย