รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำสถานศึกษาเตรียมความพร้อมตามมาตรการ สธ. ก่อนเสนอ ศบค. อนุมัติเปิดเรียน

30 พ.ค. 2563 | เข้าชม : 353

        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการว่า การประชุมในครั้งนี้ ศธ. ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผ่อนปรนการเปิดสถานศึกษา ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง ศบค. ได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นอย่างรอบด้าน และให้ ศธ. เผยแพร่มาตรการการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้สถานศึกษาทุกสังกัดทราบ อาทิ การจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง การให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน การบริหารจัดการให้นักเรียนเข้าเรียนเหลื่อมเวลา เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษาเห็นภาพชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับการเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต COVID-19 รวมทั้งเตรียมความพร้อมตามมาตรการด้านสาธารณสุข หากพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการ ก็สามารถแจ้งมายังหน่วยงานต้นสังกัดได้ จากนั้น ศธ. จะเสนอให้ ศบค. พิจารณาการเปิดภาคเรียนอีกครั้ง


        ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและกำหนดแนวทางการบริหารการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน และคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลัก ในส่วนของการสอบเข้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะดำเนินการตามช่วงเวลาเดิมที่ได้กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563 โดยเน้นความปลอดภัยและปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว