คพ. ร่วมกับ วช. และสถาบันการศึกษา เร่งทำงานวิจัยการแก้ปัญหา PM2.5 ของไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน

22 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 276

กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันการศึกษา เร่งทำงานวิจัยการแก้ปัญหา PM2.5 ของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน

                     นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ได้ประชุมร่วมกับนักวิชาการหารือรายละเอียดโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศไทย เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งงานวิจัยประกอบด้วย การประเมินมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” การศึกษาความเป็นไปได้ของการแทนที่รถดีเซลด้วย EV/NGV/EURO6 และการศึกษาแหล่งกำเนิดหลัก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยงานวิจัยการประเมินมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” จะครอบคลุมการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ // ปริมาณ PM2.5 ที่ลดลง // การประเมินผลด้านเศรษฐกิจ-สังคม-สุขภาพ // การศึกษาความเป็นไปได้ของการแทนที่รถดีเซลด้วย EV/NGV/EURO6 // ความคุ้มค่าในการลงทุน // ปัญหาอุปสรรคและความเป็นไปได้ในด้านเทคนิค และสุดท้าย บทวิเคราะห์สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นไปได้ดังกล่าว พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการทางเลือกเชิงเทคนิคที่เหมาะสม

                    สำหรับโครงการการศึกษาแหล่งกำเนิดหลัก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีศึกษาปริมาณการปล่อย PM2.5 จากแหล่งกำเนิดหลัก ทั้งภาคการจราจรขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย โรงกลั่น โรงไฟฟ้า โรงเหล็ก โรงงานกำจัดกากของเสียหรือเตาเผาขยะ และอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่ใช้ ถ่านหิน น้ำมันเตา หรือชีวมวล เป็นเชื้อเพลิง รวมทั้ง แหล่งกำเนิดเชิงพื้นที่จะเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณและความเข้มข้นขององค์ประกอบใน PM2.5 จากแหล่งกำเนิดและในบรรยากาศ คาดว่า หัวข้องานวิจัยทั้ง 3 ประเด็น จะเสนอขอรับทุนจาก วช. เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้แก้ปัญหา PM2.5 ของประเทศไทยในอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย