พ่อเมืองอุตรดิตถ์ เพิ่มยาแรงปรับห้วงเวลาการห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด 24 ชั่วโมง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

15 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 422

พ่อเมืองอุตรดิตถ์ เพิ่มยาแรงปรับห้วงเวลาการห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด 24 ชั่วโมง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19


        นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการประชุมและทบทวนปรับห้วงเวลาและเพิ่มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อนุสนธิตามคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 4930/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 โดยกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและงดกิจกรรมเป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อให้การเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7(1) ของข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (ที่ 5191/2563) ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งปลีกและส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรีย์ แสงทอง

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์