ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งขยายระยะเวลาการห้ามจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่ จ.บึงกาฬ ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 เม.ย. 63 ออกไปถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

15 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 268

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สั่งขยายระยะเวลาการห้ามจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 เมษายน 2563 ออกไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 

            นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 1) ออกคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการห้ามมิให้ผู้ประกอบการร้านค้าขายปลีก ร้านค้าขายส่ง ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือร้านค้าประเภทอื่นขาย หรือจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดที่จะสิ้นสุดในวันที่ 15 เมษายน 2563 ออกไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

            ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 และอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ#ขยายระยะเวลาการห้ามจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จตุรพร ผานาค

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.บึงกาฬ