ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 165

        ด้วยวันที่ 26 มีนาคม 2563 ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ดังนี้

        ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศ

        ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. วรรณิภา ภู่ทอง / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย